Obsah

úvod 4
urbanistické uspořádání 4
koncept návrhu 5
schémata uspořádání 5
stavební program 7
dispoziční uspořádání 8
Architektonické ztvárnění 11

2.FÁZE NÁVRHU

= UPŘESNĚNÍ KONCEPCE A ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

V rámci druhé fáze návrhu byl odprezentován návrh školy a bylo o něm diskutováno s obyvateli. Dále byl návrh projednán s památkáři, projektantem požární bezpečnosti a geobotanikem, jejichž náměty a připomínky byly rovněž zapracovány. Nyní si můžete prohlédnout upřesněný návrh, který bude posléze dopracován do finální podoby studie. V této fázi je prostor na finální připomínky především již stran vedení obce a školy.

Situace

Prostorové uspořádání zůstává z předchozí fáze obdobné, pouze s menšími úpravami tvaru budovy, případně pozice některých prvků.

Koncepce zeleně

návrh a text Mgr. Jan Albert Šturma

Zrevitalizovaná zahrada okolo školy je navržena jako nápodoba biotopu tzn. „otevřených písčin“, které jsou typické pro tuto část Polabí a vyskytují se již při okraji zástavby Záryb. Pro tuto „Polabskou Saharu“ je typické střídání plošek s kompletní sukcesní řadou od holého písčitého substrátu po vzrostlý borový nebo dubo-borový les. Máme za to, že právě taková organická struktura by mohla být atraktivním prostorem pro zázemí školy. Nejen že by byla zároveň zahradou a plnohodnotným biotopem, ale i ideálním edukačním objektem. Pestře kvetoucí a i v zimě velmi dekorativní pískomilné trávníky, dominantní borovice nebo stálezelený janovec metlatý (který navíc kvete velkými žlutými květy a je velmi atraktivní pro denní motýly) mohou být i velmi atraktivním veřejným prostorem, navíc závislým na mechanickém narušování- tj. šlapat a běhat lze téměř kdykoliv a kdekoliv a je to naopak podmínkou zachování jeho krajinných a biologických kvalit.

Stávající vzrostlá zeleň bude kromě jednoho stromu a náletů zachována. Nová výsadba bude sestávat ze stromů, keřů a bylin typově: borovice lesní, bříza bělokorá, dub letní, janovec metlatý, vřes obecný, třtina křovištní, mateřídouška úzkolistá atp.

1.podlaží

Atelier a jazyková učebna byly přesunuty do podkroví, lehce byl upraven tvar budovy z hlediska ochrany památkové hodnoty stávající budovy. Vzhledem k tomu, že je možné, že by se hodila také nějaká dílna s přístupem ven, je zde otevřena možnost, že terasa bude uzavíratelná mobilními panely a bude z ní tak možné v nevlídném počasí vytvořit uzavřený prostor například dílny. Při hezkém počasí pak můžou být výtvarné a pracovní činnosti v rámci terasy a venkovního prostředí. Samozřejmě také na zahradě, kde navrhujeme umístit záhonky.

Rekonstrukce stávající budovy zůstává také obdobná, pouze nyní uvažujeme s doplněním dvou okenních otvorů z jihozápadního průčelí v 1.NP pro dostatečné osvětlení budoucí třídy.

 

podkroví

Do podkroví navrhujeme umístit 2 učebny, podmínky zde budou samozřejmě atypické, jak už to v podkrovích bývá. V menším prostoru může být umístěna počítačová/jazyková učebna a vedle atelier. Využití učeben i na výuku jiných předmětů je potom otázkou preferencí ze strany školy. Ve větší učebně je možné i jiné uspořádání lavic, v menší učebně pravděpodobně pouze s menší skupinou žáků. V podkroví uvažujeme s umístěním střešních oken směrem do zahrady pro osvětlení učeben.

Vybrané reference

CELÝ NÁVRH 1.FÁZE

Stávající budova ZŠ v Zárybech

je architektonicky hodnotnou a památkově chráněnou stavbou v těžišti obce Záryby, sousedí mimo jiné s obecním úřadem a MŠ. Stávající škola je zaměřená na 1.-5. třídu a má nevyhovující kapacity a zázemí. Jsou zde 3 třídy na vyučování, družina, ředitelna s menší sborovnou, sklad, hygienická zázemí, malá šatna. Děti chodí na tělocvik do sokolovny, přičemž přesun jim zabere velkou část hodiny. Půdní prostory objektu ZŠ jsou nevyužívané. Pro obědvání děti využívají nízkokapacitní jídelnu v sousední MŠ. Na pozemku souvisejícím se školou se dále nachází venkovní multifunkční hřiště a několik stromů.

Společným cílem

nás architektů, vedení obce i školy je vytvořit přístavbu takovou, aby odpovídala potřebám školy (tedy další třídy, větší šatny, kabinety učitelů, odborná učebna, tělocvična, jídelna..), zároveň takovou, která doplní a podtrhne památkovou hodnotu stávající budovy, tedy ji nenaruší a nebude se snažit napodobovat. Především by ale přístavbou měla vzniknout škola přívětivá dětem, jejich poznávání, zdravému vývoji, štěstí, dobrému vztahu k učení, k architektuře školy a estetickému vnímání. Škola musí dále fungovat jako jeden celek, jedná se o první stupeň školy, tzn. soudržnost mezi třídami a zároveň učitelskými kabinety je důležitá a usnadní společné fungování ve škole.

Urbanistické uspořádání

Stávající budova školy je sama o sobě významným architektonickým dílem. Přístavba, která by k ní měla minimálně přiléhat, jí musí tvořit vhodné doplnění. Navržená přístavba je cíleně tvarově a materiálově odlišná od stávající školy pro naplnění hlavních cílů památkové péče.

Přístavbu školy navrhujeme jako jednoduchou hmotu o dvou částech, otevřenou a propojenou se zahradou s návazností na různorodá venkovní prostranství. Budova přístavby svou hmotou vymezuje předprostor školy, který je zároveň předprostorem úřadu a možností přístupu veřejnosti k úřadu, škole i jídelně a tělocvičně školy, které by měly být univerzálně využitelné. Nacházejí se zde také parkovací stání a krytý přístřešek na kola.

Na druhé straně pak vymezuje zahradu školy, která se tak stává více soukromou, přestože je pořád co nejvíce napojená na zbytek zahrady. Tvar školy respektuje přirozené hrany a směry okolní zástavby (kromě samotné ZŠ, která se pravidlům zástavby vymyká) a tvar pozemku, který se snaží co nejefektivněji využít. V zahradě navrhujeme zachovat všechny vzrostlé stromy kromě jednoho. Místo něj by se potom měly vysázet 3-4 další stromy v rámci školní zahrady. Část zahrady s památníkem a vzrostlými stromy by měl být přístupný ze školy a děti by zde mohly například v prámci pracovních činností a zahradnických kroužků sázet květiny.

Hlavní vstup do školy je umístěn zhruba v místech dnešního současného vstupu, kde ale navazuje na novou a mnohem prostornější šatnu.

Urbanistické uspořádání

Koncept návrhu

Školu si můžeme pomyslně rozdělit na 3 části. První část je stávající škola, kde navrhujeme zvětšit kmenové třídy odstraněním příček, zrekonstruovat toalety a podkroví využít pro další dvě odborné učebny.

Další část je přímo napojená na budovu školy a obsahuje hlavní prostory, které v současné škole chybí, což jsou například další tři třídy (1.třída, družina a malá jazyková učebna), zázemí pro ředitelku a učitele, velká šatna.

Ve třetí části, která je se zbytkem školy propojena terasou se nacházejí provozy, které mohu být zároveň využívány veřejností – tělocvična, jídelna, kreativní dílna (ateliér). Díky fyzickému oddělení jde snadno zajistit, že v rámci odpoledních aktivit veřejnosti může zůstat provoz školy samotné naprosto oddělen a uzamčen. Primárně tyto prostory ale slouží škole a proto jsou jí v naprosté blízkosti.

Oddělený je také vstup pro veřejnost od vstupu pro děti.

Terasa poskytne prostor úplně jiného charakteru než ostatní vnitřní i venkovní prostory a může sloužit řadě aktivit – od hraní, přes tvoření venku až po obědvání na čerstvém vzduchu, z toho důvodu je napojena na družinu, jídelnu i ateliér.

KONCEPT PROPOJENÍ MÍSTNOSTÍ

1.PODLAŽÍ

2.PODLAŽÍ

3. PODLAŽÍ

Stavební program
Dispoziční uspořádání

Po setkání s veřejností je upraven tvar školy – ateliér je oproti skicám přesunut do podkroví a tím se celá hmota školy zkracuje.

Stávající budova školy bude obsahovat 4 velké třídy, v podkroví dále navrhujeme vybudovat v rámci rekonstrukce dvě odborné učebny (počítačovou a další volitelně zaměřenou).

Nejdůležitější nové prostory – zázemí učitelů, třídy, šatna jsou v nejbližší návaznosti na stávající chodbu a třídy tak, aby vše dobře fungovalo jako jeden celek a bylo co nejvíce propojeno. Z tohoto důvodu je zde navrženo propojení ve dvou místech, čímž vznikne nejlepší možné propojení prostor také se schodištěm do vyšších pater současné budovy.

Terasa umístěna mezi dvěma částmi budovy ssebou nese nejen výhodu toho, že děti můžou při hezkém počasí vyjít z jídelny na terasu a obědvat tam, ale také umožňuje jednoduchý přístup veřejnosti do jídelny nebo tělocvičny ve chvíli, kdy tyto prostory nejsou využívány školou (tedy zde mohou být kroužky/kurzy, sporty, cvičení, zasedání apod.).

Jídelna s přípravnou (pro ohřev dovezených jídel) je umístěna nejblíže úřadu pro snadný přístup veřejnosti tak, aby si zde mohli například vyzvedávat obědy a tak by přípravna získala další využití. Existuje zde také alternativní řešení a tím je přistavět novou jídelnu ke školce, což by znamenalo, že všechny děti ze školky i školy budou chodit do této jedné společné jídelny, která potom bude muset být větší a vhodně umístěná v rámci pozemku školky (pokud by to vůbec prostorově a legislativně šlo).

Tělocvična je zapuštěna o půl patra do terénu z důvodu větších nároků na světlou výšku místnosti. Šatny i tělocvična tedy budou přístupné přes rampu s velmi mírným sklonem vhodným i pro vozíčkáře. Tělocvična je menší, sloužící předevím pro méně náročné sporty a cvičení, plně vystačující dětem prvního stupně i různým mimoškolním pohybovým aktivitám kromě náročných sportovních aktivit a her.

Vzhledem k tomu, že škola má tendence se rozrůstat a bude potřebovat dostatečně vyhovující kapacitu pro větší akce jako první školní den, kdy na 1 dítě přijdou až 3 další osoby, zvolili jsme uspořádání, kdy je možné propojit spolu jednotlivé prostory. Využití této možnosti už záleží na preferencích vedení obce a obyvatel a řešilo by se dále v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.

Do zahrady navrhujeme umístit skleník, záhonky a vodní prvek tak, aby děti mohly kultivovat vztah k přírodě a její produkci, učit se pracovat s rostlinami a půdou. Dále by se zde mohly vyskytovat např. pítka a krmítka pro ptáky. Kromě toho zahradu perfektně doplní jednoduchý mobiliář typu zatočené lavičky/průlezky, posezení ze špalků kolem ohniště apod.

sluneční diagram zobrazující oslunění v rámci ročních období

Architektonické ztvárnění a materiály, návaznost na historickou budovu

Jednopatrová přístavba má působit lehce a být co nejvíce napojena na školní zahradu. Naše představa je, že na chodbách, ve třídách i kabinetech učitelů bude spousta přirozeného světla a přírodní materiály. Třídy jsou proto orientovány do míst, kde mohou získat co nejlepší osvětlení a také výhledy do školní zahrady se zelení.

Navrhujeme zřetelné vymezení se novostavbou oproti škole. Nová škola bude mít moderní a jednoduchý až minimalistický charakter s jednoduchou minimálně členěnou a nezdobenou fasádou např. z dřevěných latí/panelů. Je tak jasně zřetelná linie mezi původní historickou budovou a novotvarem přístavby (viz.zákresy do fotografí). Dále se na fasádě v blízkosti původní budovy objeví prvek zeleně, který bude historické a architektonicky hodnotné stavbě tvořit „zelené pozadí“.

Budova bude jednopodlažní, nejvyšší část (tělocvična s jídelnou) bude nejdále od školy. Případná nastavba jednoho dalšího patra už se nebude odehrávat v kontaktu se školou, ale s určitým odstupem, nebude tak svojí hmotou soupeřit se stávající budovou, část nad zázemím jídelny se pouze navýší tak, že dosáhne výšky stropu tělocvičny zcelí celou stavbu do jedné kompaktní hmoty.

Součástí přístavby by byla také úprava dispozice 1.NP stávajícího objektu, kde bychom třídy navrátili předpokládanému historicky adekvátnějšímu stavu (tedy třídy budou mít svoji původní velikost – viz. 2.NP), odstraní se příčky, které rozdělují velké místnosti na menší prostory. Předpokládáme také, že v rámci přístavby a drobné rekonstrukce by byly opraveny vady na objektu/pilířích kolem školní zahrady – mohly by být naběleny v souladu s dobovými technikami a materiály – dnes jsou některé degradované).

zjednodušená nadhledová perspektiva

Skica propojení obou částí budovy terasou

Skica příchodu k parkovišti ZŠ, pohled na fasádu s dřevými prvky a popínavou zelení

Možná etapizace

Jednotlivé části návrhu, tak jak jsou popsány výše, lze také realizovat postupně (vpodstatě nezávisle na sobě) dle priorit.

Inspirace a reference

Zdroje obrázků:

STUDIE PŘÍSTAVBY ZŠ ZÁRYBY – průběžný výstup – 2.fáze

On-line verze:

https://zaryby.cityupgrade.cz

City Upgrade