Obsah

Urbanistické uspořádání 2
Koncepce návrhu 4
Dispoziční uspořádání 5
Architektonické ztvárnění 15
Materiálové a konstrukční řešení  20
koncepce zeleně 21

Anotace

Studie navrhuje přístavbu k památkově chráněné základní škole ve středu obce Záryby. Hlavním tématem přístavby je lehkost, která doplňuje významnou a robustní dominantu stávající školy. Prostředí pro pobyt a vzdělávání dětí musí být přívětivé, uklidňující, světlé a snadné pro orientaci. V projektu si klademe za cíl tyto hodnoty novým prostorám školy přinést spolu s respektem ke stávající budově a jejím doplnění kontrastní a přitom nenápadně vyhlížející budovou, která může působit až jako dřevěný pavilon v rámci zahrady. Přístavbou škola získá tolik potřebné učitelské zázemí, nové třídy, jídelnu a tělocvičnu, součástí je také vestavba do podkroví a úprava školní zahrady.

Stav, zadání a cíle

Stávající budova ZŠ v Zárybech je architektonicky hodnotnou a památkově chráněnou stavbou v těžišti obce Záryby, sousedí mimo jiné s obecním úřadem a MŠ. Stávající škola je zaměřená na 1.-5. třídu a má nevyhovující kapacity a zázemí. Jsou zde 3 třídy na vyučování, družina, ředitelna s menší sborovnou, sklad, hygienická zázemí, malá šatna. Děti chodí na tělocvik do sokolovny, přičemž přesun jim zabere velkou část hodiny. Půdní prostory objektu ZŠ jsou nevyužívané. Pro obědvání děti využívají nízkokapacitní jídelnu v sousední MŠ. Na pozemku souvisejícím se školou se dále nachází venkovní multifunkční hřiště a několik stromů.

Společným cílem nás architektů, vedení obce i školy je vytvořit přístavbu takovou, aby odpovídala potřebám školy (tedy další třídy, větší šatny, kabinety učitelů, odborná učebna, tělocvična, jídelna..), zároveň takovou, která doplní a podtrhne památkovou hodnotu stávající budovy, tedy ji nenaruší a nebude se ji ani snažit napodobovat. Především by ale přístavbou měla vzniknout škola přívětivá dětem, jejich poznávání, zdravému vývoji, štěstí, dobrému vztahu k učení, k architektuře školy a estetickému vnímání. Škola musí dále fungovat jako jeden celek, jedná se o první stupeň školy, tzn. soudržnost mezi třídami a zároveň učitelskými kabinety je důležitá a usnadní společné fungování ve škole.

Urbanistické uspořádání

Stávající budova školy je sama o sobě významným architektonickým dílem. Přístavba, která by k ní měla minimálně přiléhat, jí musí tvořit vhodné doplnění. Navržená přístavba je cíleně tvarově a materiálově odlišná od stávající školy pro naplnění hlavních cílů památkové péče.

Přístavbu školy navrhujeme jako jednoduchou hmotu o dvou částech, otevřenou a propojenou se zahradou s návazností na různorodá venkovní prostranství. Budova přístavby svou hmotou vymezuje předprostor školy, který je zároveň předprostorem úřadu a možností přístupu veřejnosti k úřadu, škole i jídelně a tělocvičně školy, které by měly být univerzálně využitelné. Nacházejí se zde také parkovací stání a krytý přístřešek na kola.

Na druhé straně pak vymezuje zahradu školy, která se tak stává více soukromou, přestože je pořád co nejvíce napojená na zbytek zahrady. Tvar školy respektuje přirozené hrany a směry okolní zástavby (kromě samotné ZŠ, která se pravidlům zástavby vymyká) a tvar pozemku, který se snaží co nejefektivněji využít. V zahradě navrhujeme zachovat všechny vzrostlé stromy kromě jednoho. Místo něj by se potom měly vysázet 3  další stromy v rámci školní zahrady. Část zahrady s památníkem a vzrostlými stromy by měl být přístupný ze školy a děti by zde mohly například v prámci pracovních činností a zahradnických kroužků sázet květiny.

Hlavní vstup do školy je umístěn zhruba v místech dnešního současného vstupu, kde ale navazuje na novou a mnohem prostornější šatnu.

Koncepce návrhu

Konceptem návrhu je hmotově i vizuálně velmi jednoduchá hmota vznášející se v zahradě školy a lehce se dotýkající historické budovy. Interiér je silně vizuálně i funkčně propojen s exteriérem a to velkými okny na obou hlavních fasádách a terasou. Základem hmoty je dřevěný skelet, ve kterém jsou dle účelu vloženy pevné stěny, některé slouží jako tabule, v zákoutích najdeme spoustu skrytých úložných prostorů nebo možností k sezení. Třídy jsou koncipovány jako velmi vzdušné, světlé, rozšířený nízký parapet umožňuje sezení u okna, dobrou viditelnost ven i pro dětské oči a zároveň kvalitní osvětlení, po stranách jsou navrženy úložné prostory

Školu si můžeme pomyslně rozdělit na 3 části. První část je stávající škola, kde navrhujeme zvětšit kmenové třídy odstraněním příček, zrekonstruovat toalety a podkroví využít pro další dvě odborné učebny.

Další část je přímo napojená na budovu školy a obsahuje hlavní prostory, které v současné škole chybí, což jsou například další třídy (1.třída a družina), zázemí pro ředitelku a pedagogy, velká šatna.

Ve třetí části, která je se zbytkem školy propojena terasou se nacházejí provozy, které mohu být zároveň využívány veřejností – tělocvična s šatnami, jídelna a zázemí jídelny. Díky fyzickému oddělení jde snadno zajistit, že v rámci odpoledních aktivit veřejnosti může zůstat provoz školy naprosto oddělen a uzamčen. Oddělený je také vstup pro veřejnost od hlavního vstupu pro děti.

Terasa poskytne prostor úplně jiného charakteru než ostatní vnitřní i venkovní prostory a může sloužit řadě aktivit – od her, přes tvoření venku až po obědvání na čerstvém vzduchu, z toho důvodu je napojena na družinu, jídelnu i ateliér. Při nepříznivém počasí může být terasa oddělena od zahrady mobilní stěnou nebo oteviratelnými okny, zastřešení jinak otevřené konstrukce pergoly by bylo pohyblivé – například shrnovací plachtou. Další detaily systémů uzavírání musí být vyřešeny v následujících fázích dokumentace.

Dispoziční uspořádání

Stávající budova školy bude obsahovat 4 velké třídy, v podkroví dále navrhujeme vybudovat v rámci rekonstrukce dvě odborné učebny (počítačovou a další volitelně zaměřenou).

Nejdůležitější nové prostory – zázemí učitelů, třídy, šatna jsou v nejbližší návaznosti na stávající chodbu a třídy tak, aby vše dobře fungovalo jako jeden celek a bylo co nejvíce propojeno. Z tohoto důvodu je zde navrženo propojení ve dvou místech, čímž vznikne nejlepší možné propojení prostor také se schodištěm do vyšších pater současné budovy.

Terasa umístěna mezi dvěma částmi budovy ssebou nese nejen výhodu toho, že děti můžou při hezkém počasí vyjít z jídelny na terasu a obědvat tam, ale také umožňuje jednoduchý přístup veřejnosti do jídelny nebo tělocvičny ve chvíli, kdy tyto prostory nejsou využívány školou (tedy zde mohou být kroužky/kurzy, sporty, cvičení, zasedání apod.).

Jídelna s přípravnou (pro ohřev dovezených jídel) je umístěna nejblíže úřadu pro snadný přístup veřejnosti tak, aby si zde mohli například vyzvedávat obědy a tak by přípravna získala další využití.

Tělocvična je zapuštěna o půl patra do terénu z důvodu větších nároků na světlou výšku místnosti. Šatny i tělocvična tedy budou přístupné přes schodiště s plošinou pro vozíčkáře. Tělocvična je menší, sloužící předevím pro méně náročné sporty a cvičení, plně vystačující dětem prvního stupně i různým mimoškolním pohybovým aktivitám kromě náročných sportovních aktivit a her.

Do podkroví navrhujeme umístit 2 učebny, podmínky zde budou samozřejmě atypické, jak už to v podkrovích bývá. V menším prostoru může být umístěna počítačová/jazyková učebna a vedle atelier. Využití učeben i na výuku jiných předmětů je potom otázkou preferencí ze strany školy. Ve větší učebně je možné i jiné uspořádání lavic, v menší učebně pravděpodobně pouze s menší skupinou žáků. V podkroví uvažujeme s umístěním střešních oken směrem do zahrady pro osvětlení učeben.

Do zahrady navrhujeme umístit skleník, záhonky a vodní prvek tak, aby děti mohly kultivovat vztah k přírodě a její produkci, učit se pracovat s rostlinami a půdou. Dále by se zde mohly vyskytovat např. pítka a krmítka pro ptáky, lavice se stolem, průlezky. Navrhujeme také jednu zpevněnou kruhovou plochu z probarveného asfaltu pro kreslení křídami apod.

Bezbariérové užívání stavby bude zajištěno pomocí pojízdných plošin u schodiště, v budově jsou také umístěny bezbariérové toalety. Bezbariérový přístup do budovy musí být zajištěn z obou vstupních částí. Výškový rozdíl mezi přízemím stávající školy a přístavby překlenuje rampa ve sklonu vyhovujícím pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Kapacity a návrhové parametry

Škola je navržena s kapacitou pěti tříd po třiceti žácích, celková kapacita je tedy 150 žáků, jídelna má kapacitu 60 míst k sezení pro děti a místa pro učitele, souběžně zde tak můžou obědvat dvě třídy. Tělocvična je navržena pro naplnění potřeb aktivit prvního stupně (tedy pouze nácvik různých pohybových aktivit, nikolik profesionální sport) vhodné pro jednu třídu o 30 žácích. Stejnou kapacitu mají také nové třídy. Zázemí pro učitele má kapacitu 8 pracovníků – učitelé/ky, vychovatelé/ky. Samostatná kancelář je pro ředitele/ku školy. Pracovní prostor je navržen také pro případnou pozici asistentky ředitelky nebo účetní. Zázemí jídelny je navrženo jako přípravna s dohříváním již uvařených dovezených jídel, může být využita také jako přípravna svačin nebo jako zázemí například při zasedání/pronájmu jídelny k jiným účelům. Šatna má dostačující kapacitu pro 150 žáků.

Architektonické ztvárnění

Jednopatrová přístavba má působit lehce a být co nejvíce napojena na školní zahradu. Naše představa je, že na chodbách, ve třídách i kabinetech učitelů bude spousta přirozeného světla a přírodní materiály. Třídy jsou proto orientovány do míst, kde mohou získat co nejlepší osvětlení a také výhledy do školní zahrady se zelení.

Navrhujeme zřetelné vymezení se novostavbou oproti škole. Nová škola bude mít moderní a jednoduchý až minimalistický charakter s jednoduchou minimálně členěnou a nezdobenou fasádou z dřevěných latí. Je tak jasně zřetelná linie mezi původní historickou budovou a novotvarem přístavby. Dále se na fasádě v blízkosti původní budovy objeví prvek zeleně, který bude historické a architektonicky hodnotné stavbě tvořit „zelené pozadí“.

Budova je navržena jako jednopodlažní s jednoduchou hmotou působící velmi lehce, taková budova bude také velmi elegantně stárnout a zapadat do svého okolí.

Předpokládáme také, že v rámci přístavby a drobné rekonstrukce by byly opraveny vady na objektu/pilířích kolem školní zahrady – mohly by být naběleny v souladu s dobovými technikami a materiály – dnes jsou některé degradované).

vizualizace hlavního vstupu do školy

vizualizace předprostoru OÚ a vstupu do veřejně přístupné části školy

vizualizace ze školní zahrady

vizualizace terasy v teplém počasí - otevřená verze

vizualizace družiny

vizualizace kmenové třídy

Materiálové a konstrukční řešení

Nosné konstrukce budovy jsou navrženy jako kombinace monolitického betonu a dřevěných sloupů a lepených panelů, stropní konstrukce by měly být z panelů lepených pro překlenutí velkých rozponů. Materiály zde budou převážně samy o sobě pohledové, místy se objeví na stěně bílá nebo černá barva (tabule).

Fasáda je navržená jako prosklená se sloupky, v místech stěn zde bude obvodový plášť ukončen latěmi ze sibiřského modřínu s ochrannými nátěry proti povětrnostním vlivům, tyto latě, stejně jako sloupky mezi prosklenými částmi fasády musejí být zhora lemovány oplechováním, aby se předcházelo ničení fasády přímým zatékáním dešťové vody.

Okna jsou navržena jako hliníková, z vnitřní strany by měla být opatřena také stínícímí žaluziemi. Jejich reálná potřebnost v jednotlivých místnostech je potřeba prověřit v rámci dalších stupňů dokumentace. Některá okna budou otevíravá, budou mít tedy dodatečný vnitřní rám oproti skrytému rámu ostatních oken. Střecha je navržena jako plochá zelená, která snižuje dopady klimatických změn na prostředí a zachytává také velké množství dešťových vod.

Reference

Koncepce zeleně

Zrevitalizovaná zahrada okolo školy je navržena jako nápodoba biotopu tzn. „otevřených písčin“, které jsou typické pro tuto část Polabí a vyskytují se již při okraji zástavby Záryb. Pro tuto „Polabskou Saharu“ je typické střídání plošek s kompletní sukcesní řadou od holého písčitého substrátu po vzrostlý borový nebo dubo-borový les. Máme za to, že právě taková organická struktura by mohla být atraktivním prostorem pro zázemí školy. Nejen že by byla zároveň zahradou a plnohodnotným biotopem, ale i ideálním edukačním objektem. Pestře kvetoucí a i v zimě velmi dekorativní pískomilné trávníky, dominantní borovice nebo stálezelený janovec metlatý (který navíc kvete velkými žlutými květy a je velmi atraktivní pro denní motýly) mohou být i velmi atraktivním veřejným prostorem, navíc závislým na mechanickém narušování- tj. šlapat a běhat lze téměř kdykoliv a kdekoliv a je to naopak podmínkou zachování jeho krajinných a biologických kvalit.

Stávající vzrostlá zeleň bude kromě jednoho stromu a náletů zachována. Nová výsadba bude sestávat ze stromů, keřů a bylin typově: borovice lesní, bříza bělokorá, dub letní, janovec metlatý, vřes obecný, třtina křovištní, mateřídouška úzkolistá atp.

 

Založení písčiny s osázením rostlinami

Dle struktury podloží budou písčiny založeny jako směs štěrkopískové lavice, vytěžené při stavbě základů budovy, který bude částečně promíšena s jemným pískem. Rostliny budou osázeny při okrajích písčin na 50% jejich rozlohy a poté se budou řízenou sukcesí šířit po připraveném substrátu. Biotop písčiny by měl být lehce konkávní, slabě vyvýšený nad okolní terén.Trvalky je třeba vysázet v rozvolňujícím se sponu (tj. nikoliv pravidelně), jednotlivé rostliny je vhodné také vysázet náhodně v ploše písčin, podobně jako následný výsev by neměl být systematický, ale spíš nahodilý tak, aby byla napodobena přirozená struktura vegetace písčin.

Navrhované druhové složení vegetace: Festuca pallens, Thymus serpyllum, Festuca rupicola, Festuca psammophila, Corynephorus canescens, Armeria maritima, Artemisia campestris, Jasione montana, Lychnis viscaria, Helichrysum arenarium, Verbascum phoeniceum, Agrostis capillaris, Trifolium arvense, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Dianthus carthusianorum, Galium verum, Berteroa incana, Silene otites

Referenční obrázky rostlin

Možné fázování

Jednotlivé části návrhu, tak jak jsou popsány výše, lze také realizovat postupně dle priorit. Současný návrh fázování je: 1.F. – vestavba podkroví a rekonstrukce školy, 2.F. přístavba školních učeben, zázemí učitelů, jídelny, 3.F. – přístavba tělocvičny se šatnami

Tým

Kristýna Pščolková

architektka

Vojtěch Luxemburk

architekt

Ivo Pavlík

architekt

Vratislav Ansorge

architekt

Anita Prokešová

architektka

Jan Albert Šturma

geobotanik

Zdroje obrázků:

STUDIE PŘÍSTAVBY ZŠ ZÁRYBY

On-line verze:

https://zaryby.cityupgrade.cz

City Upgrade