Obsah

koncepce - úvod 1
urbanismus 2
dispoziční uspořádání 3
architektura 4
fázování 5
Participace 6
Inspirace 7
1.

Úvodní mapování a upřesnění zadání

Prohlídka pozemku, prohlídka školy, setkání s vedením obce a s vedením školy, diskuse nad potřebami školy.

2.

Analýza a navrhování koncepce

Analýza typologie, potřeb školy, rešerše. Návrh koncepce práce s územím, koncepce uspořádání a vize pro to, jak by měla přístavba fungovat. Konzultace s památkáři.

3.

Participace

Online odevzdání 1.fáze návrhu (koncepce) na webu pro náhled. Poté anketa a participace s vedením obce, vedením školy, rodiči a dětmi a dalšími zainteresovanými osobami.

4.

Rozpracování studie

Zapracování zpětné vazby do návrhu a rozšíření návrhu o konkrétnější podobu. Přípravy výkresů, 3d na vizualizace. Konzultace s odborníky.

5.

Participace 2

Online odevzdání projektu na webu k finálním připomínkám. Vyhodnocení a zapracování zaslaných připomínek do projektu.

6.

Finalizace a odevzdání

Poslední úpravy projektu, realistické vizualizace, finální výstupy. Odevzdání finální verze studie na webu a odeslání tištěné verze vedení obce.

Představení projektu

Zde si můžete prohlédnout krátké představení projektu a participace.

VIDEO

Anketa

Zde můžete vyplnit dotazník nápadů. Každý názor se počítá a je důležitý! Děkujeme

ANKETA

Nahrávání nápadů

Kromě dotazníku, který můžete vyplnit tady na webu, můžete své nápady a především nápady dětí nahrát do sdíleného úložiště.

ÚLOŽIŠTĚ

Koncepce návrhu

Stávající budova ZŠ v Zárybech je architektonicky hodnotnou a památkově chráněnou stavbou v těžišti obce Záryby, sousedí mimo jiné s obecním úřadem a MŠ. Stávající škola je zaměřená na 1.-5. třídu a má nevyhovující kapacity a zázemí. Jsou zde 3 třídy na vyučování, družina, ředitelna s menší sborovnou, sklad, hygienická zázemí, malá šatna. Děti chodí na tělocvik do sokolovny, přičemž přesun jim zabere velkou část hodiny. Půdní prostory objektu ZŠ jsou nevyužívané. Pro obědvání děti využívají nízkokapacitní jídelnu v sousední MŠ. Na pozemku souvisejícím se školou se dále nachází venkovní multifunkční hřiště a několik stromů.

Společným cílem nás architektů, vedení obce i školy je vytvořit přístavbu takovou, aby odpovídala potřebám školy (tedy další třídy, větší šatny, kabinety učitelů, odborná učebna, tělocvična, jídelna..), zároveň takovou, která doplní a podtrhne památkovou hodnotu stávající budovy, tedy ji nenaruší a nebude se snažit napodobovat. Především by ale přístavbou měla vzniknout škola přívětivá dětem, jejich poznávání, zdravému vývoji, štěstí, dobrému vztahu k učení, k architektuře školy a estetickému vnímání. Škola musí dále fungovat jako jeden celek, jedná se o první stupeň školy, tzn. soudržnost mezi třídami a zároveň učitelskými kabinety je důležitá a usnadní společné fungování ve škole.

Urbanistické uspořádání

Přístavbu školy navrhujeme jako jednoduchou hmotu, otevřenou a propojenou se zahradou s návazností na různorodá venkovní prostranství. Budova přístavby svou hmotou vymezuje předprostor školy, který je zároveň předprostorem úřadu a možností přístupu veřejnosti k úřadu, škole i jídelně a tělocvičně školy, které by měly být univerzálně využitelné. Na druhé straně pak vymezuje zahradu školy, která se tak stává více soukromou, přestože je pořád co nejvíce napojená na zbytek zahrady. Tvar školy respektuje přirozené hrany a směry okolní zástavby (kromě samotné ZŠ, která se pravidlům zástavby vymyká) a tvar pozemku, který se snaží co nejefektivněji využít.

Naše představa je, že na chodbách, ve třídách i kabinetech učitelů bude spousta přirozeného světla a přírodní materiály. Třídy jsou proto orientovány do míst, kde mohou získat co nejlepší osvětlení a také výhledy do školní zahrady se zelení.

Koncepce dispozičního uspořádání

Jádrem všeho dění je ve škole kromě tříd společná chodba. Přirozeně se pohyb odehrává kolem schodiště a hyg. zázemí, které se tak logicky nabízí pro to, aby byly uprostřed dispozice. Navazujeme na stávající chodbu a z druhé strany zvoleného “jádra” připojujeme další část chodby tak, že jsou propojeny všechny prostory do kola.

Zdravým středem budovy se pak stává prosvětlená chodba napojená na terasu, šatny a která je propojovacím bodem jak mezi třídami a částí s tělocvičnou a jídelnou, tak mezi venkovním a vnitřním prostorem, vstupním prostorem a samotnou školou. Šatny se nacházejí u vstupu, odkud se vchází rovnou do srdce školy. Školu si můžeme pomyslně rozdělit na část, kde jsou učebny – původní i nové a kabinety, další středovou část, kde je chodba propojená s terasou, šatny a vstup a třetí část, která je využívaná více nárazově a to jídelna s tělocvičnou a jejich zázemí.

Stávající budova školy bude obsahovat 4 velké třídy, v podkroví dále navrhujeme vybudovat v rámci rekonstrukce výtvarný ateliér a odbornou učebnu.

Vzhledem k tomu, že škola má tendence se rozrůstat a bude potřebovat dostatečně vyhovující kapacitu pro větší akce jako první školní den, kdy na 1 dítě přijdou až 3 další osoby, zvolili jsme uspořádání, kdy je jídelna přímo napojena na tělocvičnu, fungují tedy odděleně, ale v případě potřeby mohou být propojeny do jednoho velkého prostoru.

Umístění této části k okraji pozemku nese nejen výhodu toho, že děti můžou při hezkém počasí vyjít z jídelny na terasu a obědvat tam, ale také umožňuje jednoduchý přístup veřejnosti do jídelny nebo tělocvičny ve chvíli, kdy tyto prostory nejsou využívány školou (tedy zde mohou být kroužky/kurzy, sporty, cvičení, zasedání apod.).

V předprostoru školy, vedle vstupu pro veřejnost a zásobování vznikne prostor pro parkování několika aut a pro kola. Do zahrady navrhujeme umístit skleník, záhonky a vodní prvek tak, aby děti mohly kultivovat vztah k přírodě a její produkci, učit se pracovat s rostlinami a půdou. Dále by se zde mohly vyskytovat např. pítka a krmítka pro ptáky.

Architektonické ztvárnění

Navrhujeme zřetelné vymezení se novostavbou oproti škole. Nová škola bude mít moderní a jednoduchý až minimalistický charakter s jednoduchou minimálně členěnou a nezdobenou fasádou např. z dřevěných latí/panelů. Je tak jasně zřetelná linie mezi původní historickou budovou a novotvarem přístavby (viz.zákresy do fotografí). Dále se na fasádě v blízkosti původní budovy objeví prvek zeleně, který bude historické a architektonicky hodnotné stavbě tvořit „zelené pozadí“.

Budova bude jednopodlažní, nejvyšší část (tělocvična s jídelnou) bude nejdále od školy. Případná nastavba jednoho dalšího patra už se nebude odehrávat v kontaktu se školou, ale s určitým odstupem, nebude tak svojí hmotou soupeřit se stávající budovou, část nad zázemím jídelny se pouze navýší tak, že dosáhne výšky stropu tělocvičny zcelí celou stavbu do jedné kompaktní hmoty.

Součástí přístavby by byla také úprava dispozice 1.NP stávajícího objektu, kde bychom třídy navrátili předpokládanému historicky adekvátnějšímu stavu (tedy třídy budou mít svoji původní velikost – viz. 2.NP), odstraní se příčky, které rozdělují velké místnosti na menší prostory. Předpokládáme také, že v rámci přístavby a drobné rekonstrukce by byly opraveny vady na objektu/pilířích kolem školní zahrady – mohly by být naběleny v souladu s dobovými technikami a materiály – dnes jsou některé degradované).

 

Možné fázování

Vzhledem k navrhované dispozici je možné uvažovat také o etapizaci.

  1. etapa – to nejdůležitější pro fungování školy – tedy třídy, zázemí učitelů, šatny
  2. jídelna s tělocvičnou a jejich zázemí + předprostor školy
  3. možná nadstavba učitelských bytů (nad zázemím jídelny a přístřeškem parkování – výškové vyrovnání se s hmotou tělocvičny) se samostatným vstupem

Participace

…aneb zapojte se do návrhu přístavby školy

Chceme do návrhu zapojit veřejnost, učitele, rodiče a hlavně děti. Právě připravujeme plán participace tak, aby fungoval za současné situace co nejlépe to jde. Zde na webu najdete anketu, kterou můžete vyplnit, zároveň zde budou umístěny výstupy procesu zapojení dětí do návrhu. Zatím přidáváme inspirativní obrázky, jako určité vodítko pro vaše nápady. Berte inspirace jen jako formu nastartování kreativního procesu pro děti i dospělé. Budeme rádi za jakoukoliv vaši připomínku, nápad nebo myšlenku.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi komplikovanou situaci vzhledem k návaznosti na historickou budovu školy, která je zároveň kulturní památkou, která se projednávala také s orgánem památkové péče – s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Připomínky tedy prosíme posílejte k náplni školy – jejich vnitřních prostorů, zahrady, pocitů, aktivit, barev, materiálů, ale ne již k architektonickému ztvárnění budovy, hmotovému a dispozičnímu uspořádání.

Svoje nápady a názory můžete nahrávat zde – http://bit.ly/zaryby_participace​

Dotazník je k dispozici zde –  http://bit.ly/zaryby_skola_dotaznik

Děkujeme 🙂

Inspirace

Jak už bylo naznačeno, inspirace slouží jako podnět ke kreativnímu přemýšlení. Někdy není snadné přemýšlet nad rámec toho, co už známe. Školní třída může vypadat různě, může mít určité téma, množství světla, materiály, atmosféru. apod. Stejně tak šatny, tělocvična i další prostory. Chodba může být úzká, široká, světlá, tmavá, prázdná, barevná, prosklená, zaplněná, s dírami, s výklenky, s nábytkem nebo bez něj. Nechte se inspirovat a přijďte s tím, co by se líbilo vám, jaké byste chtěli mít ze školy, zahrady, jednotlivých místností pocity? Co by měly představovat?

ŠKOLNÍ TŘÍDY
DRUŽINA
CHODBA
ŠATNY
JÍDELNA
TĚLOCVIČNA
ZAHRADA

STUDIE PŘÍSTAVBY ZŠ ZÁRYBY – úvodní koncepce a participace

On-line verze:

https://zaryby.cityupgrade.cz

City Upgrade