Obsah

Úvod 2
Potenciály 4
Mapa 10
Řešená místa 11
Zárybská krajina 36

CO JE SKICOVANÁ VIZE ROZVOJE?

Jedná se o dokument, který komplexně pracuje s územím obce a okolní krajiny, podporuje její udržitelný rozvoj a zodpovědné chování k budoucnosti. Vize řeší provázání a funkčnost krajiny, ale také jednotlivá místa v ní. Obec je vsazená do svého okolí, jednotlivá místa v ní jsou pojata v širším kontextu s ohledem na prostorové vztahy. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací. Důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti. Ta nám pomáhá poznat obec, potřeby a přání obyvatel a také jejich názory na jednotlivá místa a hlavně vizi správně zacílit.

1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů a setkání s obyvateli

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce a analyzování dotazníku nápadů.

3.

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Rozhovory s vybranými obyateli a konkretizace nápadů formou skic. Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

Analitická část vize bude veřejně přestavena obyvatelům a vedení obce. Všechny připomínky a podněty jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.

Prezentace finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

ÚVOD

Tato Vize představuje výhled pro Záryby na několik generací dopředu, ukazuje potenciály obce a jejich rozvinutí, nápady, návrhy a alternativy k stávajícímu stavu věcí. Jedná se o dokument, který slouží obci jako návod jak přistupovat k veřejnému prostoru a jak nad věcmi přemýšlet v širším kontextu. Jsou to celková zamyšlení a alternativy ke stávajícímu uspořádání.

Některé návrhy jsou realizovatelné ihned, jiné až v horizontu několika let.  Většina návrhů je navržených na pozemcích v obecním vlastnictví. V místech, která jsou pro obec důležitá (např. uvažované umístění sběrného dvora), jsou návrhy umístěné na pozemcích soukromých vlastníků – v případě zájmu ze strany obce je třeba jednat se soukromými vlastníky o odkupu nebo směně.

Záryby, jako každé místo, potřebují mít svou jasnou identitu, srozumitelnou pro své obyvatele a návštěvníky.

  

OBEC 

Záryby, jejíž součástí je místní část Martinov se nachází na levém břehu Labe, mezi Kostelcem n. L. a Brandýsem n. L. – St. Boleslaví v okrese Praha – východ. Má podélnou orientaci – na délku má cca 2,3 km. Z severu sousedí s Labem, ze západu jí ohraničuje les, z jihu a východu probíhá po krajích obce rušná komunikace (cyklostezka u Labe, hlavní silnice),tím je značně omezené využití okolní krajiny. 

Obec je spolkově velmi aktivní, duch solidarity a vzájemné pomoci je zde silně přítomen.  To už bohužel dnes není tak časté. S rozšiřováním obce a novou výstavbou do sídla přicházejí noví obyvatelé, kteří se ne vždy zapojí do společenského života.  Občanská vybavenost a sportovní zázemí je dostatečné, funkce, které nejsou v obci, jsou dostupné v Kostelci a v Brandýse.

HISTORIE

První dochovaný odkaz na obec Záryby pochází z roku 1371. Své jméno nejspíše získala podle ryb “za ryby”, které místní rybáři dodávali do panských kuchyní a církevních kuchyní za zdejší pozemky. Obec Martinov vznikla na místě zaniklé obce Leblovice, v minulém století byly obě obce spojeny.

Blízkost řeky vedla i ke vzniku další důležité části obce  – přívozu. Přívoz byl již od středověku hojně využíván a to tak, že z něj byly odváděny poplatky církvi. Byl obecní i soukromý, v šedesátých letech 20. století ukončil provoz. U Labe stále stojí domek převozníka, který byl nedávno rekonstruován.

V roce 1932 v obci žilo 632 obyvatel, dnes jich v obci žije 1029. Z historických staveb se v obci nachází památkově chráněná secesní budova školy na hlavní ulici, kaplička sv. Anny, zvonička z 20. století a křížek u vrb, sokolovna a také původní stavení čp. 12. V obci žil ve třicátých letech houslový virtuos Váša Příhoda, z jeho vily se zachoval pouze obecní park. 

URBANISMUS

Obec je složena ze dvou částí  Záryb – návesní vesnice a Martinova – silniční vesnice. To vedlo k tomu, že zatímco Záryby jako takové mají více veřejných prostor typu náves, Martinov jasně definované centrum nemá. Každá část obce tak potřebuje jiný přístup.

V Zárybech je vhodné spojit prostor kolem kaple sv. Anny, náves se stromem republiky, náves se zvoničkou u vrb a okolí sokolovny do jednoho celku. Tak vznikne čitelné jádro obce a posílí se charakter jednotlivých míst. 


Naproti tomu Martinov má pouze jedno místo centrálního významu. Jedná se o část hlavní silnice před martinovskou zvonicí a křížkem. Navrhujeme úpravu materiálů chodníků a vozovky. To jednak jasně definuje střed lokality a zároveň změní trochu jednotvárný dojem z projíždění obce.

 

KRAJINA A PŘÍRODA

Záryby jsou ves v labské nivě, v téměř plochém terénu. Plochost je však zdánlivá: na východ se labské břehy poměrně ostře zvedají přechodem z marinních slepenců a jílovců do zóny proterozoických drobů, ve kterých je vyhlouben nejpozoruhodnější úsek zárybské krajiny: lom u Martinova. Jiné narušení zdánlivé plochosti se nachází na západním okraji obce, hned ve zdánlivě nudném borovém lesíku: terénní vlny zde představují zbytek tzn. “polabské Sahary”, zarostlých písečných dun. Hned za lesíkem se na západním okraji katastru obce nachází zazemněný meandr Labe, směrem k silnici 101 na Brandýs pak biokoridor v mělkém korytě dnes již neexistujícícho potoka.

 

POTENCIÁLY

LIDÉ A KOMUNITA

Největší potenciál obce spatřujeme v jejích obyvatelích a v živé komunitě, kterou tvoří. 
Spolky a samospráva

Ještě lepší koordinace aktivit spolků a místních sdružení – například Zárybský kalendář akci – místo kde bude na jednom místě vše o kulturním, spolkovém a sportovním životě v obci.  S tím souvisí i možná modernizace webových stránek obce. Veřejná jednání zastupitelstva je možné živě přenášet online.

Participace občanů – participativní rozpočet. Vyčlení se určitá suma (např. 50, 100 tisíc kč). Občané vytvoří návrhy, jak tyto peníze v obci využít a následně o nich hlasují. Návrh s nejvíce hlasy je poté realizován. Jak to probíha například v Říčanech se můžete podívat například zde http://www.prekvaptericany.cz/

Posílení sousedských vztahů,  “Vím, kde bydlím”, propojení starých a nových tváří

Pravidelně pořádané sousedské setkání, kam budou zváni všichni ze Záryb. Cílem je aby se v Zárybech cítili všichni jako doma a nedocházelo k zbytečnému rozdělování na nové vs staré obyvatele. Na těchto setkáních mohou jednotlivé spolky postupně představovat svoji činnost a hledat nové členy. Zároveň se mohou představit i noví obyvatelé obce. V rámci Komunitního centra může probíhat i pravidelné předávání zkušeností a vzpomínek seniorů mladým lidem. Ti mohou zase naoplátku seniorům pomoci s novými technologiemi a postupy. 

 

HISTORIE OBCE

Za dobu existence Záryb – Martinova se toho hodně událo, to může být více propsáno ve  struktuře obce. 
Váša Příhoda

Ve třicátých letech v obci žil světoznámý houslista Váša Příhoda. Na místě jeho vily “zámečku” dnes stojí rodinné domy, zahrada nyní slouží jako park a sad při řece byl pokácen.  Navrhujeme proto obnovení sadu s novým sezením a jednoduchou informační cedulí o Vášovi Příhodovi. Sad bude obecní, každý strom může zasadit jedna rodina. Z plodů stromů (třešní) potom může být společně vyráběna marmeláda a pálenka. Toto marmeládování nebo Příhodovice by se přidala k probíhající Hubičkové jako další společensko kulinární akce.

Neexistující most

V obci byl protektorátní správou za války naprojektován most, který ovšem nebyl nikdy realizován. Přesto se most dlouho vyskytoval v různých mapách a do Záryb pravidelně zajížděli zmatení řidiči. V obci zároveň působí ochotníci, kteří o Vánocích pravidelně v sokolovně hrají Cimrmanovy divadelní hry. Navrhujeme obě tyto věci spojit a v nejlepší cimrmanovské tradici provést Slavnostní odhalení neexistujícího mostu. Tato akce by se konala na Den vítězství 8. května a kromě samotného odhalení může reflektovat zkušenosti s nacistickou totalitou v kontextu dnešního světa.

Babety

V obci se již několikátým rokem pořádá jízda na babetách do Krkonoš. Místo startu může být zvěčněno například deskou s textem v dlažbě, nebo kamenným kilometrovníkem.

 

 

 

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE

Navrhujeme důkladnou revizi plánované výstavby RD a posílení veřejné vybavenosti a infrastruktury.

V lokalitách dle platného územního plánu Z1, Z2, části Z9 a Z12 je připraveno cca 152 parcel pro nové RD. Dle regulačního plánu je v lokalitě Z12 připraveno 34 parcel pro nové RD, v části lokality Z9 dalších 18 parcel. Pro oblast Z1 se regulační plán v současnosti zpracovává, lokalita už je rozparcelována na cca 40 stavebních parcel. V sousední lokalitě Z2 může vzniknout cca 60 stavebních parcel.  To při čtyřčlenné rodině v každém RD znamená přírůstek cca 600 obyvatel v horizontu deseti let. V současnosti (rok 2020) má obec 1029 obyvatel. Nová výstavba by tedy zvýšila počet obyvatel o více než polovinu. Takto výrazný nárůst může narušit sociální strukturu obce a ohrozit její soudržnost.

Proto doporučujeme vytvořit plán etapizace výstavby RD ve všech nově budovaných lokalitách. Nová výstavba se tím více rozloží v čase a nedojde k zahlcení funkcí veřejné vybavenosti (škola, školka a další). Na to navazuje potřeba zkapacitnění veřejné vybavenosti i technické infrastruktury – více míst v MŠ i v ZŠ, stavba objektu DPS, počítat i s kapacitou ČOV Záryby. Ve společenské rovině je důležité vytvořit prostor pro komunitní život atraktivní a otevřený pro všechny – např. pravidelná sousedská setkání starousedlíků s novými obyvateli, nábor do spolků a kroužků, vznik nových tradic. Díky tomu může vzniknout silná a solidární komunita a obec jako celek z rozšíření vyjde posílená.

 

VEŘEJNÉ PROSTORY

Pomocí prostorových zásahů zdůrazňujeme a podporujeme existující kvality veřejných prostranství v obci.

To znamená upravit náves, významné křižovatky, ulice a plochy veřejné zeleně  tak, aby více odpovídaly charakteru obce. Společným jmenovatelem většiny veřejných prostor v obci  je totiž vysoký podíl zpevněné plochy pro automobily a minimum ploch pro pěší. V návrhu se zaměřujeme na podporu a úpravu lokálních center rozmístěných rovnoměrně v celém území sídla. Stejnou péči věnujeme Zárybům i Martinovu, tak aby obě části obce měly svoje jasně definované středy a nebyly jen periferií té druhé.  K tomu patří i podpora pěších spojení – v intravilánu obce to znamená především doplnění sítě chodníků. Aby mohly dobře sloužit svému účelu, je na nich nutné důsledně vymáhat zákaz parkování – většina chodníků se nachází na obecních pozemcích. 

Zeleň je v návrhu velmi důležitá. Zejména ve formě stromů pomáhá lépe vizuálně členit prostor, opticky zmenšuje šířku předimenzovaných ulic, zlepšuje kvalitu ovzduší a zachytává prach z polí nesený vzduchem. Stromy jsou navrhovány i na místa, kde teď být nemůžou – například kvůli vedení inženýrských sítí. Předpokládáme ale, že v navrženém časovém horizontu uskutečnění této vize bude docházet k výměně prvků sítí a že případné přeložky budou prováděny zároveň s rekonstrukcí vozovek a chodníků. Další fázi případné projektové dokumentace je třeba koordinovat s vlastníky inženýrských sítí. 

PROPOJENÍ V KRAJINĚ A OBCI

Navrhujeme vytvoření nových spojení a cílů procházek a výletů, tak aby sloužily pro všechny obyvatele Záryb.

Obec a její okolí je z severovýchodu vymezená Labem, ze jihozápadu silnicí 101. Pravý břeh je obyvatelům nepřístupný. Po vybudování cyklostezky je omezené využití i cesty podél Labe. Jeden z mála cílů procházek v blízkém okolí představuje les v západní části obce. Z toho také vyplývá jeho intenzivní využívání různými skupinami obyvatel, jejich potřeby nejsou vždy stejné.

Břeh Labe

U cyklostezky navrhujeme její rozšíření o pruh pro pěší a jezdce na koních, tak aby ji bylo možné používat i v bruslařské sezóně. Tím se břeh opět otevře pro místní obyvatele.
Zároveň navrhujeme zřízení dvou přívozů, které by zpřístupnily i druhý břeh Labe.  Tyto přívozy by provozovali provozovatelé bister při cyklostezce, tím by zvýšili atraktivitu svých provozů. Jedná se o občerstvení na severním okraji Brandýsa nad Labem a občerstvení v Zárybech. Lidé by pak mohli využívat i méně frekventovanou stranu řeky, koupání v Proboštském rybníku nebo hospodu v Křenku. Důležitá je i důsledná regulace provozu letních skútrů na řece, které svým provozem ruší život v obci. 

Obecní cesta 

Nová trasa obecní cesty vede obcí i okolní krajinou. Spojuje zárybskou náves s novým obecním sadem za lesem Přátelství, v částech cesty může být nová naučná stezka.  

Koně

Pobyt koní v obci a jejím okolí představuje třecí plochu mezi občany a zdroj špatné nálady. Proto chceme využít okrajů polí tak, aby na nich bylo možné jezdit na koni. Úprava je nenáročná, stačí v pruhu širokém dva metry na okraji pole nezasít. Vytvoření těchto okruhů pro koně musí předcházet dohoda s vlastníky dotčených pozemků. Dohoda jednotlivých jezdeckých klubů na základních pravidlech jízdy ve veřejném prostoru je také velmi důležitá. Dále se pro koně dá využít i lesík při asfaltové cestě u koní.

Automobilová doprava

V obci navrhujeme doplnění chodníků do stávající chodníkové sítě s novými přechody nebo místy pro přecházení tam, kde jsou potřeba. Co se týče zklidnění provozu na zárybských ulicích, tak obecně platí, že navrhovaná dopravní řešení budou vždy kompromisem mezi účiností jednotlivých opatření a jejich negativními dopady na obyvatele obce (hluk, větší opotřebení aut). Proto je důležité při následném projektu dopravních řešení k záležitosti přistupovat komplexně a zapojit pokud možno co nejvíce občanů. 

 

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Péčí a propojením o jednotlivé krajinné prvky se zlepší využitelnost blízkého okolí obce. 

V obci se nachází řada cenných přírodních lokalit (rybníky, les, Martinovská skála), část z nich je nyní bohužel ve špatném stavu či špatně přístupná. Navrhujeme jejich revitalizaci a propojení.

Vzhledem ke své poloze a konfiguraci okolní krajiny je obec silně exponovaná větrné erozi a s ním souvisejícím prachu z polí. Navíc se dá kvůli postupující klimatické změně předpokládat více prachu z vyschlých polí. Na polích mezi obcí a hlavní silnicí navrhujeme doplnit již existující zelený pruh, tak aby byla obec z celé své západojižní strany před erozí ochráněna. Tento zelený pruh bude tvořen pásmem křovin a náletové zeleně. Tento pruh bude fungovat jako protierozní opatření (obrana proti větru) zvyšovat schopnost krajiny zadržovat vodu a také jako úkryt a cesty pro zvířata. Celkově tak dojde ke zvýšení biodiverzity v území. Dále je důležité respektovat život zvěře v okolí – například používáním psích vodítek i v krajině.

Opatření

Vlivem klimatické změny jsme v posledních letech svědky po celém světě extrémních meteorologických úkazů, vymírání živočišných druhů a změny krajiny jako takové. V České republice se tato situace projevuje nejhmatatelněji dlouho trvajícími obdobími sucha, které jsou prokládány periodami extrémně vysokých srážek. Kvůli zásahům do podoby zemědělské krajiny v 20. stoletím, úpravám vodních toků a smrkové monokultuře v lesích je schopnost zadržet vodu na našem území velmi malá.

Aby byla příroda a krajina zdravá a silná, schopná vypořádat se se změnami, které ji čekají, navrhujeme následující opatření. Kromě pozitivního efektu na celkovou ekologii krajiny mají tyto prvky také kladný vliv na vzhled přírody kolem nás.

Sečení luk a trávníků 

Louky a trávníky je možné sekat s ohledem na aktuální podmínky (je nebo není sucho). Je také možné použít tzv. fázovou seč, kdy je travní porost posečen postupně, po částech v různém časovém rozmezí. Fázová seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později.

Pásy travnaté zeleně 

Mezi jednotlivá pole navrhujeme vytvořit travnaté pásy. Velké celky polí se mohou rozdělit na menší. Tyto travnaté pásy pomáhají  zadržovat vodu, jsou domovem hmyzu a drobných hlodavců. Navíc tyto meze zabraňují šíření plevelů, čímž je možné snížit spotřebu pesticidů používaných k jejich hubení.  

Nakládání s dešťovou vodou

Retenční kapacita krajiny i obce je velmi důležitá. V obci lze na vybraných parkovacích plochách použít zatravňovací dlažbu sypanou štěrkem, ta má daleko lepší vsakovací vlastnosti než asfalt. Při plánované nové výstavbě RD je vhodné počítat se zelenými průlehy v plochách veřejné zeleně. Ty slouží pro vsakování srážek ze zpevněných ploch a pomáhají udržovat hladinu podzemní vody. 

Odvodňovací trouby drenáží v polích se buď dají odstranit, nebo na určeném místě přerušit. Zde potom mohou vzniknout nové tůně a mokřady, které přispívají k dobrému fungování malého vodního cyklu. Při dalším postupu doporučujeme kontaktovat Jiřího Malíka ze spolku Živá voda. Spolek provedl studii proveditelnosti Zádrže vody v celé ploše povodí Ždoňovsko 2017-2018. Další informace je možné najít v brožuře k projektu. Toto téma je komplexní, je nutná spolupráce s odborníkem na krajinu. 

 

GOOGLE MAPA

Důležitou součástí analytické fáze je mapa, kam jsme si při mapování zakreslovali a poznamenávali své nápady. Vybraná místa jsou řešená dále ve větším detailu a je k nim například připojena skica nebo inspirace.

Mapa se skládá ze čtyř částí: ortofota, katastru, obecních pozemků – modré plochy a návrhů – červené body a linie.

Google mapu zobrazíte proklikem na obrázku

ŘEŠENÁ MÍSTA

Na následujících stránkách naleznete jednotlivá řešená místa v obci. Výsledná podoba je výsledkem jednání s vedením obce a s veřejností. Jedná se o graficky ztvárněné názory na vhodný rozvoj obce, návrhy slouží jako podklad pro další projektové fáze (studie, dokumentace pro územní řízení a další).

ZÁRYBSKÁ NÁVES

Náves u vrb je nejdůležitější veřejný prostor v obci. Následující úpravy směřují k jejímu lepšímu využití a podpoření jejího centrálního charakteru, pro veřejný prostor je zásadní, aby byl obklopen veřejnými funkcemi. Z hlediska priorit obce by měla revitalizace návsi patřit mezi ty hlavní.

Definování návsi

Navrhujeme využít obecního pozemku za samoobsluhou pro stavbu nové hasičské zbrojnice, k realizaci zbrojnice na tomto místě je třeba odkoupit část pozemku 7/2 . Na místě stávající zbrojnice navrhujeme vytvořit nové komunitní centrum s knihovnou. Nové objekty dotvoří prostorově náves a pomůžou jí, aby se stala živým srdcem obce. Zbrojnice a KC jsou umístěné tak, aby neubírali plochu potřebnou pro organizaci obecních slavností. V případě, že se bude pokračovat s projektem zbrojnice a komunitního domu do další fáze, je třeba ověřit tento záměr s příslušným odborem územního plánování a zároveň s představiteli SDH. Musí být prověřena možnost výjezdu zásahových vozidel. Navrhujeme přesunout stanoviště tříděného odpadu mimo reprezentativní prostor návsi – k severní hraně pozemku samoobsluhy. Kontejnery doporučujeme opatřit jednoduchým dřevěným krytem.

Úprava dopravního režimu

V současné době je náves především prostorem pro automobilovou dopravu, s nadbytkem zpevněných komunikací. Návrh počítá s úpravou dopravního režimu na návsi – směrem od školky k samoobsluze by byl obousměrný provoz, směrem k zastávce autobusu jednosměrný, cesta z návsi směrem k obecnímu parku by byla zrušena. Tím vznikne jednolitá zelená plocha spojující zvoničku s prostorem pod vrbami a zvýší se bezpečnost pěších. Aby byl podpořen charakter návsi, navrhujeme zvednout úroveň zpevněných ploch komunikací na výškovou úroveň chodníků. Náběhové klíny upozorní řidiče, že vjíždí do prostoru, který je využíván také chodci. Místo asfaltu navrhujeme jako povrch použít kombinaci různých typů kamenných kostek.

Zeleň

Prostor návsi, dominovaný převážně vrbami, je velmi účinnou obranou proti letnímu přehřívání. Z biologického hlediska stojí za úvahu upravit režim sečení trávníků na extenzivnější a ponechat vždy aspoň 30% jeho rozlohy neposečené. Rozšíření travnatých ploch také pomůže mikroklimatu v území. V části pod vrbami úprava navazuje na projekt pana Marka.

navrhovaná podoba návsi

řez návsí u KC

řez návsí u hasičské zbrojnice

možná podoba hasičské zbrojnice

možná podoba nového KC

jednoduché sezení před KC

kombinace mlatu a trávy

kamená dlažba na vozovce

náběhový klín

DOSTAVBA ŠKOLY

Mezi jednoznačnou prioritu v rozvoji obce patří rozšíření základní školy. Dostavba školy je jednopodlažní budova, která navazuje na ZŠ i na úřad a je odpovědí na potřeby školy i obce. Nová hmota rozděluje pozemek na dvě části – obecní dvůr se zpevněnou plochou a parkováním a na školní zahradu. Svým jednoduchým tvarem a nízkou výškou podporuje význam historické školy jako dominanty hlavní ulice. Návrh počítá s dispoziční úpravou budovy školy v prvním podlaží i úřadu. Vnitřní komunikace jsou ve schématu vyznačeny červeně. Dostavba je navržena tak, aby umožnila rozšíření o další učebny v patře.

Při historické škole jsou umístěny dvě učebny, šatna, denní místnost pro učitele a kabinet. Učebny mají přímou návaznost na zahradu přes prosklenou spojovací část. V části u úřadu je umístěná nová jídelna s výdejnou, odborná učebna, tělocvična se šatnami, toalety a provozní místnosti. Tělocvična je přístupná samostatně exteriérem.

Dispoziční řešení 1.NP historické školy je upraveno – tak vznikne nová plnohodnotná kmenová učebna, družina, ředitelna a místnost pro poradce. 2.NP historické školy je ponecháno beze změn. Na školní zahradě jsou umístěny nové skleníky a také venkovní učebna. Celkem tak bude mít zárybská ZŠ pět kmenových a jednu odbornou učebnu.

Na dostavbu zárybské školy je zpracovávána navazující studie, kde se tento návrh prověřuje a rozpracovává. Studii si můžete prohlédnout na tomto odkaze: zaryby.cityupgrade.cz/studie-pristavby-zs-zaryby-navrh/

 

situace a půdorys dostavby školy

napojení nového objektu na stávající školu

prosklená chodba

kontakt se zahradou

nadhledová perspektiva - vztah nové hmoty k budově úřadu a školy

pohled z hlavní ulice

pohled ze školní zahrady

HLAVNÍ ULICE V ZÁRYBECH

Doporučujeme podél této ulice vysadit novou alej z listnatých stromů. Tato alej bude propojovat upravený prostor u kaple, náves se zastávkami a sokolovnu. Spojí a zdůrazní tyto místa a jasně určí, kde je centrum Záryb. Do výsadby je možné zapojit místní občany – každý by si zasadil svůj strom zakoupený obcí. Konkrétní druhy a jejich kultivary vysazovaných stromů budou vybrány tak, aby koruna nezasahovala do dopravního prostoru vymezeného pro automobily.

Toto schéma představuje hlavní linii, kde by nové stromy měly být vysazeny – jednotlivá stanoviště budou určena tak, aby nedošlo zamezení oslunění obytných místností domů v ulici. Dále je nutné při umisťování nových stromů počítat s existencí sítí technické infrastruktury. V rámci rekonstrukce chodníku lze požádat rozvodné závody ČEZ o umístění vedení do země (na toto je třeba pamatovat poměrně brzy a předjednat to co nejdříve).

nova-hlavni-alej

PŘEDPROSTOR KAPLE SV. ANNY

Navrhujeme zmenšit asfaltovou plochu, kapli dát důstojný mlatový předprostor doplněný o nový strom a sezení. Za kaplí navrhujeme  doplnit chodník směrem k centru obce. Ten bude napojen na nový chodník vedoucí podél ulice spojující Záryby s Martinovem. Předprostor kaple Sv. Anny je již upraven podle projektu pana architekta Marka.

Na nepřehlednou křižovatku doporučujeme doplnit přechod pro chodce nebo místo pro přecházení. Tím bude vjezd do obce zvýrazněn, tato úprava může donutit rychle jedoucí řidiče zpomalit. Jako další dopravní opatření určené ke zklidnění provozu na místní komunikaci navrhujeme při příjezdu do obce umístit ukazatel měření rychlosti se zobrazováním SPZ projíždějícího vozidla.

sezení

mlatový chodník

kryt na kontejnery

PROSTOR PŘED ZŠ

Přechod před školou navrhujeme posunout tak, aby přímo navazoval na vstup do ZŠ, může být barevně ztvárněn – nachází se přece před školou.

Touto prostorovou úpravou se získá prostor pro tři parkovací stání typu K+R, které slouží pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel rodičů vezoucích nebo vyzvedávajících děti ze školy. To pomůže eliminovat hromadění automobilů v ranní špičce.

barevný přechod před vstupem do školy

K+R parkování (ukázán je pouze princip, výsledná podoba se může lišit)

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY PŘED ÚŘADEM

V současnosti je  dopravní situace na křižovatce nepřehledná, v prostoru je přemíra ploch komunikace a přístřešek zastávky u lípy představuje podivně tvarovaný ostrůvek v asfaltovém moři. Proto navrhujeme zrušit průjezd při staré autobusové zastávce – tím se v nepřehledném úseku zlepší dopravní poměry – na hlavní silnici se bude nově najíždět pouze kolmo. Sjednocenou pobytovou plochu poté navrhujeme pojmout jako kombinaci dlážděných zpevněných ploch, trávníku a nové výsadby stromů. Starou čekárnu lze využít po dohodě s majitelem jako altán.

navrhovaná podoba křižovatky před úřadem

řez zastávkou BUS

autobusová zastávka

rozcestník

návaznost mlatového povrchu na stromy

SOKOLOVNA A ÚPRAVA JEJÍHO OKOLÍ  

V rámci nezbytné rekonstrukce sokolovny navrhujeme otevření severní části objektu do exteriéru – vytvořením velkého francouzského okna. To pomůže prosvětli interiér sokolovny, pokud by se uvnitř konala akce orientována i na návštěvníky obce, bude sokolovna zvát příchozí už od pohledu. V prostoru při severní straně objektu mohou být během bálů a dalších zábav umístěné stany pro občerstvení a zázemí akcí – tím se zvětší kapacita sálu.

Budou vytvořena nová šikmá parkovací stání východně od sokolovny. Aby byla zachována zasakovací plocha, bude zde použit štěrkový trávník.  Povrch komunikace kolem sokolovny navrhujeme změnit na kamennou dlažbu – tím se propojí historické budovy statků se zachovalými bránami se sokolovnou uprostřed. I prostor před vstupem si zaslouží úpravu – kombinace mlatu s kamennou dlažbou., před lípu bude doplněna lavička.

Při západní straně hlavní ulice navrhujeme vysadit nové listnaté stromy – viz bod Hlavní ulice v Zárybech.

navrhovaná podoba okolí sokolovny

štěrkový trávník - nové parkovací stání

kamenná dlažba na okruhu kolem sokolovny

návaznost mlatového povrchu na stromy

OBECNÍ PARK

Park je biologicky i krajinářsky hodnotný, druhovým složením blízký skladbě společenstev tvrdého luhu. Doporučujeme doplnit keřové patro o vhodné druhy (například brslen evropský, bez černý, hloh, svída krvavá, na světlinkách i dřín obecný); zásadní je také úprava režimu sečení podobně jako u zárybského rybníku. Umístění mobiliáře nebo dosadba stromů (dubů letních například) při severním okraji parku je možná, ale nikoliv nutná. Dlouhodobě je vhodné odumřelé stromy ponechávat jako doupná torza a popadané větší kusy větví nebo kmenů nechat přirozeně zetlít, bude-li to možné.

Na místě bývalé kašny v zahradě Váši Příhody navrhujeme buď odhalit historické základy kašny a nebo obnovit vodní prvek. Tuto kašnu doplňujeme sezením a hudbomatem Váši Příhody –  z toho by se po zmáčknutí knoflíku linula jeho hudba. Vznikne tím příjemné stinné místo odpočinku, kde bude zároveň připomenuta historie Záryb.

mlatová plocha se sezením

hudbomat

vodní prvek

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY PŘED MŠ

V rámci zvýšení bezpečnosti žáků MŠ navrhujeme v ploše křižovatky nahradit asfaltový povrch vozovky červeným zpomalovacím kobercem.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

V lesíku za fotbalovým hřištěm (p.č. 140/2) navrhujeme vytvořit velký volnočasový areál pro celou obec. Součástí areálu budou stezky v korunách stromů, pumptracková dráha, posilovací stroje pro seniory a také multifunkční hřiště pro volejbal, nohejbal, badminton a streetball. Areál bude přístupný z cesty vedoucí po severní hraně fotbalového hřiště a z komunikace k novým rodinným domům (p.č. 120). Na té také budou zřízena kolmá parkovací stání.

Na pozemku p.č. 124/12 bude umístěn nový objekt klubovny pionýra a soptíků s odpovídajícím hřištěm. Z důvodu rychlosti a nižších nákladů na stavbu obec uvažuje s modulární výstavbou. V ČR se takovémuto způsobu věnuje např. firma KOMA MODULAR. Stavbu doporučujeme opatřit dřevěnou fasádou, tak aby nepůsobila jako stavební buňky.

V severní části pozemku p.č. 124/12 obec počítá s vybudováním nového domu pro seniory. Pro přístup bude využita stejná komunikace jako pro klubovnu.

situace a půdorys nové klubovny u fotbalového hřiště

pumptrack

modulární stavba

hřiště v korunách stromů

ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ  A PARKOVIŠTĚ

Navrhujeme odstranit nevhodné jehličnany, místo nich vysadit listnaté stromy. Ty v letních měsících poskytnou stín návštěvníkům hřiště a celkově zlepší mikroklima v lokalitě. Při výsadbě nových stromů je nutné počítat s vedením inženýrských sítí.

Navrhujeme upravit zpevněnou plochu parkoviště – vodorovným dopravním značením jasně vymezit místa ke stání a pro autobusy. Parkoviště je doplněno stromy.

BŘEH LABE U BISTRA ZÁRYBY

Navrhujeme vytvoření pískové pláže a betonových schodů do vody. Část cyklostezky před bistrem by měla nový výrazný povrch, ten by upozorňoval cyklisty a bruslaře na zvýšený pohyb chodců v oblasti. Na břehu může vzniknout jednoduchá sauna s kamny na dřevo.

Provozovatel občerstvení by mohl provozovat jednoduchý přívoz na druhý břeh. Pro výletníky by se tím zatraktivnilo jeho občerstvení. Lidé by se mohli dostat rychleji pěšky/na kole do Křenku, nebo po druhém břehu do Martinova podél řeky.

Doporučujeme zauvažovat o revitalizaci strouhy, která se zde vlévá do Labe a o výsadbě několika dalších stromů (například dubů letních).

navrhovaná podoba břehu Labe

pláž u řeky

molo nad řekou

zvýraznění části cykostezky

ÚPRAVA ULICE ZÁRYBY – MARTINOV 

V současnosti je silnice až příliš široká, proto navrhujeme zúžení průjezdního profilu ulice a výsadbu nového stromořadí.
Stromy podél komunikace opticky zužují šířku komunikace a řidiči tak jedou pomaleji. V letních měsících pak zlepšují celkové mikroklima v místě.

Dále doporučujeme doplnění chodníků a vytvoření přechodu (nebo místa pro přecházení) mezi nimi.

KŘIŽOVATKA U HŘIŠTĚ

Aby byla zajištěna bezpečnost chodců, navrhujeme na ulici vedoucí směrem k autobusové zastávce umístit místo pro přecházení.

CENTRUM MARTINOVA

Navrhujeme upravit prostor před zvonicí a zastávkou BUS tak, aby odpovídal povaze místa – tj. centru Martinova.  Povrch vozovky doporučujeme předláždit na kamennou kostku – to vyšle jasný signál řidičům, že jsou v obci. Ke zvonici doporučujeme přidat sezení a jako materiál zde použít mlat.

Dále navrhujeme upravit stání pro kontejnery vytvořením dřevěného krytu – ten sjednotí pestrobarevné popelnice, které tak nebudou působit rušivě.

navrhovaná podoba centra Martinova

řez zastávkou BUS

lavička na mlatu

kryt na kontejnery

kamená dlažba na vozovce

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ

V remízu může být umístěno nové hřiště. To bude představovat alternativu k navrhovanému dětskému hřišti u martinovského rybníka – budou zde jiné herní prvky (např. pro starší děti a pro dospělé). Záměr je nutné projednat s majiteli pozemku.

venkovní parkour

jednoduché překážky

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

Navrhujeme doplnit chodník v místě vzniklém zúžením vozovky a osazením dopravní značky „Zúžená vozovka (z obou stran)“.  Nový chodník by navázal na stávající trasu chodníku při severním okraji silnice.

MARTINOVSKÝ RYBNÍK 

Potenciál martinovského rybníka není v současnosti zcela využit. Dnes se jedná o obtížně přístupné území, trpící značnou mírou suburbizace, zanikání pěších průchodů a  také předrevolučním napřímením strouhy, která je dnes biologicky téměř mrtvá.

Vhodná úprava území by měla být součástí rozsáhlejší koncepce revitalizace vodních toků a mokřadů na celém katastru: jejím hlavním cílem by měla být „renaturace“ vodních toků a odstranění jejich regulace, popřípadě zahloubení. Zásadní je také udržení zelených průchodů, aby nedocházelo k dalšímu zneprostupňování okrajů obce.

Navrhujeme nové mlatové pěšiny, úpravu části břehů, nové dřevěné molo v rákosí a menší dětské hřiště. V souladu s myšlenkou více center navrhujeme poblíž rybníka venkovní tělocvičnu pro teenagery a dospělé. Na stezku podél vyčištěného potoka navazuje cesta vedoucí od asfaltové cesty k řece. Ve vyčištěném lese bude vytvořen malý kopec pro sáňkování, když bude v zimě sníh.

workout

přístup k vodě

ÚPRAVA VJEZDU DO MARTINOVA

Navrhujeme doplnění chodníku, ten bude navazovat na chodník končící před domem čp. 223. K chodníku přibyde nové stromořadí a také nové místo pro přecházení. To umožní bezpečný přechod vozovky směrem k lesu přátelství a novému obecnímu sadu a zároveň vyšle jasný signál řidičům jedoucím směrem z Brandýsa nad Labem, že se nacházejí v obci. Při příjezdu do obce navrhujeme dále umístit ukazatel měření rychlosti se zobrazováním SPZ projíždějícího vozidla.

V prostoru u památníku padlým přechází chodník na zpevněnou mlatovou cestu. Ta poté navazuje na pěší cestu vedoucí k řece, podél které je vysázeno nové stromořadí.

LOM U MARTINOVA

Jedná se o území s vysokou geomorfologickou a biologickou hodnotou, dnes také VKP (významný krajinný prvek). Kombinace zarostlého lomu s částečně obnaženými lomovými stěnami, hřbítku s degradovanými kyselými teplomilnými trávníky a navazujícího torza třešňovky, částečně nevhodně osázené jehličnany.

Území vyžaduje – pro udržení vysoké biologické hodnoty – obnovení alespoň nějakého typu hospodaření – pastvy, seče atd. Současná míra sešlapu je nedostačující a územím se šíří expanzivní třtina křovištní. Zintenzivnění pohybu lidí na hřbítku nad lomem je žádoucí, obnovení třešňovky a citlivé umístění mobiliáře (laviček) je vhodné. Území však není dobré exponovat opačnému extrému, tj. přílišné návštěvnosti.

Proto do lomu navrhujeme pouze drobné zásahy: lavička nahoře při pěšině a dole při jezírku. U vstupu do lomu doporučujeme umístit novou informační tabuli.

sezení nad lomem

informační tabule

ÚPRAVA BŘEHU LABE U LOMU

V příkrém svahu nad cyklostezkou doporučujeme vytvořit nové terénní schody a také novou rampu, která zpřístupní cyklostezku i pro lidi s kočárky. Nové schody nezasahují do plochy pro sáňkování.  Podél schodů může být jednoduchá skluzavka položená přímo na terénu.

Při okraji pole navrhujeme vysadit stromořadí, to by v létě stínilo chodce na nové pěší stezce. Ta by sloužila místním jako alternativa k přeplněné cyklostezce. Na břehu Labe navrhujeme osadit nové betonové stupně jako sezení u vody.

schody a skluzavka

schody k vodě

krajina jako obraz

NOVÝ PŘÍVOZ U BRANDÝSA

Provozovatel občerstvení by mohl provozovat jednoduchý přívoz na druhý břeh. Pro výletníky by se tím  zatraktivnilo jeho občerstvení.

Lidé by se mohli dostat rychleji pěšky/na kole k Proboštskému rybníku, nebo po druhém břehu do Záryb podél řeky.

ZÁRYBSKÁ KRAJINA

Navrhujeme vytvoření nové pěší trasy – obecní cesty vedoucí v obci a jejím okolím. Cesta bude spojovat zajímavá místa v Zárybech i v Martinově. 
Nová obecní cesta má délku čtyři a půl kilometrů, to představuje příjemnou hodinu a kousek dlouhou procházku. Začíná na návsi u vrb před novým domem komunitního centra, vede kolem upraveného zárybského rybníka lesem až k Labi. Tam, kde je to možné, je cesta vedena souběžně s cyklostezkou, tak aby byl umožněn nerušený a bezpečný pohyb místních. Cesta pokračuje podél řeky kolem převoznického domku, pláže u bistra, směrem k martinovské skále. Odsud se stáčí k hlavní silnici a je zakončena v místě nového obecního sadu a mokřadu za lesem Přátelství.

Na určených místech cesty jsou umístěny lavičky s odpadkovými koši. V částech podél řeky je nutné použít takový zpevněný povrch, který nebude poškozen případnou povodní (např. válcovaný asfaltový recyklát). Součástí cesty může být i jednoduchá naučná stezka, popisující zajímavosti v obci a život v krajině. Zde je ale důležité se vyvarovat typizovaným turistickým tabulím a stezku pojmout originálně – viz inspirace níže.

Oranžové okruhy 1 a 3 jsou pouze pro koně. Bude to dvoumetrový pruh, kam by zemědělci nezaseli, koně by potom cestu sami udusali. Toto samozřejmě musí probíhat v koordinaci a po domluvě s vlastníky dotčených pozemků a zemědělců. Oranžový okruh 2 by byl v lesíku při hřišti – tam by se vytvořily trvalé stezky sypané dřevěnou štěpkou.

naučná stezka - lupa

jednoduchá cedule například u martinovské skály

naučná stezka - listy

DOPLNĚNÍ ZELENÉHO PÁSU

Navrhujeme doplnit zelený pás tak, aby sahal až k lesu – samozřejmě s ponecháním místa pro průjezd zemědělské techniky. Zde by také byl první koňský okruh, přístup na něj by byl ze stávající lesní cesty.

 

SILNICE DO ZÁRYB

Z východní strany silnice navrhujeme doplnit zelený pás v poli. Při silnici může být umístěna  jednoduchá socha zárybských ryb – například z cortenového plechu. Tak bude vytvořen symbolický vjezd do obce, který ukáže obyvatelům,  že jsou doma.

 

zárybské ryby - varianta objekt v prostoru

zárybské ryby - varianta panel

OBECNÍ SAD A NOVÝ MOKŘAD

V této lokalitě je již pro obec zpracován projekt od pana Marka. Každý strom v sadu může zasadit jedna rodina, obecně se dá využít těchto „sázecích“ akcí pro posílení identity a komunity obce. Z plodů stromů potom může být společně vyráběna marmeláda a pálenka. Toto marmeládování nebo pálení se přidá k probíhající Hubičkové jako další společensko – kulinární akce.

Nový mokřad pomůže v zadržování vody v krajině a také poskytne domov mnoha ptákům, hlodavcům a drobným savcům.

 

CESTA K MARTINOVSKÉMU RYBNÍKU

Cesta představuje spojnici centra Martinova s řekou, v současnosti ale není v ideálním stavu. Navrhujeme nový zpevněný povrch mlatového typu, novou výsadbu podél cesty a revitalizaci strouhy.

NOVÁ CESTA PODÉL LABE 

Při cestě jsou umístěny lavičky a piknikové stoly pro místní i pro procházející či projíždějící. Může zde být i zajímavě pojaté ohniště.

 

lavičky

piknikový stůl

ohniště

PARK VÝROČNÍCH STROMŮ A PŘEVOZNICKÝ DOMEK

 

Dnes prostranství se zbytky sadu, trávníčky v okolí břehu i brownfieldem mezi Labem a vsí. Doporučujeme vytvoření parku pro výsadbu výročních stromů při různých výročích obce nebo spolkových událostí. Tím vznikne zelené a stinné předpolí jinak tvrdě vedené, betonové cyklostezky. K parku by bylo doplněno sezení a jednoduchá informační cedule o Vášovi Příhodovi.  K převoznickému domku je doplněna lavička, díky přesahu střechy se zde bude moci sedět i v dešti.

 

NOVÉ STROMOŘADÍ

 

Stromořadí blokuje hluk a prach z pískovny nalézající se na zárybském katastru.

 

SPOJENÍ LESA A ŘEKY

ZÁRYBSKÝ LES

V lese je třeba obnovit výsadbu stromů, tak aby nedošlo k jeho uschnutí. Nové stromy by měly být listnaté a druhově respektovat lokální podmínky (použití původních druhů). Dosazování stromů lze pojmout jako společenskou akci „Den pro zárybský les“ – sázení stromů formou brigády.

Dále navrhujeme upravit vymezenou menší část lesa na „zárybskou Saharu“ v dnešní borové kultuře. Jednalo by se o sestavu písčitých mýtin. Lze využít toho, že více jak polovina borovic v suchých létech odumřela a odumřelé stromy vytěžit, lesní porost znovu neobnovovat. Vznikne prostupný, savanovitý porost s „očky“ otevřených písčin (sešlap, nebo iniciální stržení půdního pokryvu lze jen doporučit).

společné sázení stromů

lesní cesta

písčina

SKICOVANÁ VIZE ROZVOJE ZÁRYBY

50°13′14″ S. Š., 14°37′33″ V. D.

On-line verze:

https://zaryby.cityupgrade.cz

City Upgrade