Obsah

Úvod 1
Potenciály 3
Mapa 9
Řešená místa 10
Zelený okruh 32

CO JE SKICOVANÁ VIZE ROZVOJE?

Jedná se o dokument, který komplexně pracuje s územím obce a okolní krajiny, podporuje její udržitelný rozvoj a zodpovědné chování k budoucnosti. Vize řeší provázání a funkčnost krajiny, ale také jednotlivá místa v ní. Obec se je vsazená do svého okolí, jednotlivá místa v ní jsou pojata v širším kontextu s ohledem na prostorové vztahy. Detailně řešená místa jsou navržena do konkrétní podoby formou půdorysných a perspektivních skic, doprovodného textu a inspirací. Důležitá je také práce a komunikace s veřejnosti. Ta nám pomáhá poznat obec, potřeby a přání obyvatel a také jejich názory na jednotlivá místa a hlavně vizi správně zacílit.

1.

Úvodní mapování

Jedná se o rychlé poznání místa, které nám umožní lépe formulovat otázky v dotazníku nápadů.

2.

Dotazník nápadů a setkání s obyvateli

Vytvoření a publikování dotazníku na web obce a analyzování dotazníku nápadů.

3.

Analytická část vize

Podrobné mapování místa v terénu, zaznamenávání nápadů do mapy a její následné upravování a doplňování. Rozhovory s vybranými obyateli a konkretizace nápadů formou skic. Publikování na webových stránkách obce formou mapy a řešení jednotlivých míst.

4.

Zpětná vazba obyvatel a vedení obce

Analitická část vize bude veřejně přestavena obyvatelům a vedení obce. Všechny připomínky a podněty jsou posouzeny a případně částečně nebo úplně zapracovány v další fázi.

5.
Právě probíhá

Finální vize rozvoje

Vytvoření finálního dokumentu vize rozvoje, se zapracováním připomínek a rozpracováním důležitých míst nebo témat.

6.

Prezentace finální podoby vize

Prezentace vize vedení a veřejnosti. Poukázání na priority a představení možností rozvoje obce.

ÚVOD

Tato Vize představuje výhled pro Záryby na několik generací dopředu, ukazuje potenciály obce a jejich rozvinutí, nápady, návrhy a alternativy k stávajícímu stavu věcí. Jedná se o dokument, který slouží obci jako návod jak přistupovat k veřejnému prostoru a jak nad věcmi přemýšlet v širším kontextu. Jsou to celková zamyšlení a alternativy ke stávajícímu uspořádání.

Některé návrhy jsou realizovatelné ihned, jiné až v horizontu několika let.  Většina návrhů je navržených na pozemcích v obecním vlastnictví. V místech,která jsou pro obec důležité (např. uvažované umístění sběrného dvora), jsou návrhy umístěné na pozemcích soukromých vlastníků – v případě zájmu ze strany města je třeba jednat se soukromými vlastníky o odkupu nebo směně.

Záryby, jako každé místo, potřebují mít svou jasnou identitu, srozumitelnou pro své obyvatele a návštěvníky.

  

OBEC 

Záryby – Martinov se nachází na levém břehu Labe, mezi Kostelcem n. L. a Brandýsem n. L. v okrese Praha – východ. Má podélnou orientaci – na délku má cca 2,3 km. Z severu sousedí s Labem, ze západu jí ohraničuje les, z jihu a východu. Po krajích obce probíhá rušná komunikace (cyklostezka u Labe, hlavní silnice),tím je značně omezené využití okolní krajiny. 

Obec je spolkově velmi aktivní, duch solidarity a vzájemné pomoci je zde silně přítomen.  To už bohužel dnes není tak časté. S rozšiřováním obce a novou výstavbou do sídla přicházejí noví obyvatelé, kteří se ne vždy zapojí do společenského života.  Občanská vybavenost a sportovní zázemí je dostatečné, funkce, které nejsou v obci, jsou dostupné v Kostelci a v Brandýse.

HISTORIE

První dochovaný odkaz na obec Záryby pochází z roku 1371. Své jméno nejspíše získala podle ryb “za ryby”, které místní rybáři dodávali do panských kuchyní a církevních kuchyní za zdejší pozemky. Obec Martinov vznikla na místě zaniklé obce Leblovice, v minulém století byly obě obce spojeny.

Blízkost řeky vedla i ke vzniku další důležité části obce  – přívozu. Přívoz byl již od středověku hojně využíván a to tak, že z něj byly odváděny poplatky církvi. Byl obecní i soukromý, v šedesátých letech 20. století ukončil provoz. U Labe stále stojí domek převozníka, který byl nedávno rekonstruován.

V roce 1932 v obci žilo 632 obyvatel, dnes jich obci žije 1029. Z historických staveb se v obci se nachází památkově chráněná secesní budova školy na hlavní ulici, kaplička sv. Anny, zvonička z 20. století u vrb, sokolovna a také původní stavení čp. 12. V obci žil ve třicátých letech houslový virtuos Váša Příhoda, z jeho vily se zachoval pouze obecní park. 

URBANISMUS

Obec je složena ze dvou částí  Záryb – návesní vesnice a Martinova – silniční vesnice. To vedlo k tomu, že zatímco Záryby jako takové mají více veřejných prostor typu náves, Martinov jasně definované centrum nemá. Každá část obce tak potřebuje jiný přístup.

V Zárybech je vhodné spojit prostor kolem kaple sv. Anny, náves před úřadem se stromem republiky, náves se zvoničkou u vrb a okolí sokolovny do jednoho celku. Tak vznikne čitelné jádro obce a posílí se charakter jednotlivých míst. 


Naproti tomu Martinov má pouze jedno místo centrálního významu. Jedná se o část hlavní silnice před martinovskou zvonicí a křížkem. Navrhujeme úpravu materiálů chodníků a vozovky. To jednak jasně definuje střed lokality a zároveň změní trochu jednotvárný dojem z projíždění obce.

 

KRAJINA A PŘÍRODA

Záryby jsou ves v labské nivě, v téměř plochém terénu. Plochost je však zdánlivá: na východ se labské břehy poměrně ostře zvedají přechodem z marinních slepenců a jílovců do zóny proterozoických drobů, ve kterých je vyhlouben nejpozoruhodnější úsek zárybské krajiny: lom Martinova stěna. Jiné narušení zdánlivé plochosti se nachází na západním okraji obce, hned ve zdánlivě nudném borovém lesíku: teréní vlny zde představují zbytek tzn. “polabské Sahary”, zarostlých písečných dun. Hned za lesíkem se na západním okraji katastru obce nachází zazemněný meandr Labe, směrem ke silnici 101 na Brandýs pak biokoridor v mělkém korytě dnes již neexistujícícho potoka.

 

POTENCIÁLY

LIDÉ A KOMUNITA

Největší potenciál obce spatřujeme v jejích obyvatelích a v živé komunitě, kterou tvoří. 

Spolky a samospráva

Ještě lepší koordinace aktivit spolků a místních sdružení – například Zárybský kalendář akci – místo kde bude na jednom místě vše o kulturním, spolkovém a sportovním životě v obci.  S tím souvisí i možná modernizace webových stránek obce. Veřejná jednání zastupitelstva je možné živě přenášet online.

Participace občanů – participativní rozpočet. Vyčlení se určitá suma (např. 50, 100 tisíc kč). Občané vytvoří návrhy, jak tyto peníze v obci využít a následně o nich hlasují. Návrh s nejvíce hlasy je poté realizován. Jak to probíha například v Říčanech se můžete podívat například zde http://www.prekvaptericany.cz/

Posílení sousedských vztahů,  “Vím, kde bydlím”, propojení starých a nových tváří

Pravidelně pořádané sousedské setkání, kam budou zváni všichni ze Záryb. Cílem je aby se v Zárybech cítili všichni jako doma a nedocházelo k zbytečnému rozdělování na nové vs staré obyvatele. Na těchto setkáních mohou jednotlivé spolky postupně představovat svoji činnost a hledat nové členy. Zároveň se mohou představit i noví obyvatelé obce. 

Vzájemná pomoc – nejen během pandemie. V Zárybech by mohl začít fungovat projekt Sousedé plus. Ten podporuje sounáležitost a sousedskou výpomoc. Více info na http://www.sousede-plus.cz/.

V rámci Komunitního centra může probíhat i pravidelné předávání zkušeností a vzpomínek seniorů mladým lidem. Ti mohou zase naoplátku seniorům pomoci s novými technologiemi a postupy. 

 

HISTORIE OBCE

Za dobu existence Záryb – Martinova se toho hodně událo, to může být více propsáno ve  struktuře obce. 

Váša Příhoda

Ve třicátých letech v obci žil světoznámý houslista Váša Příhoda. Na místě jeho vily “zámečku” dnes stojí rodinné domy, zahrada nyní slouží jako park a sad při řece byl pokácen.  Navrhujeme proto obnovení sadu s novým sezením a jednoduchou informační cedulí o Vášovi Příhodovi. Sad bude obecní, každý strom může zasadit jedna rodina. Z plodů stromů (třešní) potom může být společně vyráběna marmeláda a pálenka. Toto marmeládování nebo Příhodovice by se přidala k probíhající Hubičkové jako další společensko kulinární akce.

Neexistující most

V obci byl protektorátní správou za války naprojektován most, který ovšem nebyl nikdy realizován. Přesto se most dlouho vyskytoval v různých mapách a do Záryb pravidelně zajížděli zmatení řidiči. V obci zároveň působí ochotníci, kteří o Vánocích pravidelně v sokolovně hrají Cimrmanovy divadelní hry. Navrhujeme obě tyto věci spojit a v nejlepší cimrmanovské tradici provést Slavnostní odhalení neexistujícího mostu. Tato akce by se konala na Den vítězství 8. května a kromě samotného odhalení může reflektovat zkušenosti s nacistickou totalitou v kontextu dnešního světa.

Babety

V obci se již několikátým rokem pořádá jízda na babetách do Krkonoš. Místo startu může být zvěčněno například deskou s textem v dlažbě, nebo kamenným kilometrovníkem.

 

 

 

 

UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE

Navrhujeme důkladnou revizi plánované výstavby RD a posílení veřejné vybavenosti a infrastruktury.

V lokalitách dle platného ÚP II 7., II 8., II 11., II. 45 , II 14. a II.46 je připraveno 93 parcel pro nové RD. To při čtyřčlenné rodině v každém RD znamená přírůstek cca 370 obyvatel v horizontu pěti až deseti let. V současnosti (rok 2020) má obec 1029 obyvatel. Nová výstavba by tedy zvýšila počet obyvatel o více než třetinu. Takto výrazný nárůst může narušit sociální strukturu obce a ohrozit její soudržnost.

Proto doporučujeme vytvořit plán etapizace výstavby RD ve výše uvedených lokalitách. Nová výstavba se tím více rozloží v čase a nedojde k zahlcení funkcí veřejné vybavenosti (škola, školka a další). Na to navazuje potřeba zkapacitnění veřejné vybavenosti i technické infrastruktury – více míst v MŠ i v ZŠ, stavba objektu DPS, počítat i s kapacitou ČOV Záryby. Ve společenské rovině je důležité vytvořit prostor pro komunitní život atraktivní a otevřený pro všechny – např. pravidelná sousedská setkání starousedlíků s novými obyvateli, nábor do spolků a kroužků, vznik nových tradic. Díky tomu může vzniknou silná a solidární komunita a obec jako celek z rozšíření vyjde posílená.

Dále navrhujeme revizi územně plánovací dokumentace tak, aby z návrhových ploch všeobecně obytného území byly vyňaty lokality II 15., II 16., II 40., II 42., II 43., II 50., II 51., II 52., II 53., II 28., II 35. a II 36. Dalším krokem je vytvoření stavební uzávěry v obci, ta by se ovšem netýkala zastavování pozemků v již existující zástavbě. Tím bude zachován charakter a měřítko Záryb.

VEŘEJNÉ PROSTORY

Pomocí prostorových zásahů zdůrazňujeme a podporujeme existující kvality veřejných prostranství v obci.

To znamená upravit náves, významné křižovatky, ulice a plochy veřejné zeleně  tak, aby více odpovídaly charakteru obce. Společným jmenovatelem většiny veřejných prostor v obci  je totiž vysoký podíl zpevněné plochy pro automobily a minimum ploch pro pěší. V návrhu se zaměřujeme na podporu a úpravu lokálních center rozmístěných rovnoměrně v celém území sídla. Stejnou péči věnujeme Zárybám i Martinově, tak aby obě části obce měly svoje jasně definované středy a nebyly jen periferií té druhé.  K tomu patří i podpora pěších spojení – v intravilánu obce to znamená především doplnění sítě chodníků. Aby mohly dobře sloužit svému účelu, je na nich nutné důsledně vymáhat zákaz parkování – většina chodníků se nachází na obecních pozemcích. 

Zeleň je v návrhu velmi důležitá. Zejména ve formě stromů pomáhá lépe vizuálně členit prostor, opticky zmenšuje šířku předimenzovaných ulic, zlepšuje kvalitu ovzduší a zachytává prach z polí nesený vzduchem. Stromy jsou navrhovány i na místa, kde teď být nemůžou – například kvůli vedení inženýrských sítí. Předpokládáme ale, že v navrženém časovém horizontu uskutečnění této vize bude docházet k výměně prvků sítí a že případné přeložky budou prováděny zároveň s rekonstrukcí vozovek a chodníků. Další fázi případné projektové dokumentace je třeba koordinovat s vlastníky inženýrských sítí. 

 

PROPOJENÍ V KRAJINĚ A OBCI

Navrhujeme vytvoření nových spojení a cílů procházek a výletů, tak aby sloužily pro všechny obyvatele Záryb.

Obec a její okolí je z východu vymezená Labem, ze západu silnicí 101. Pravý břeh je obyvatelům nepřístupný. Po vybudování cyklostezky je omezené využití i cesty podél Labe. Jeden z mála cílů procházek v blízkém okolí představuje les v západní části obce. Z toho také vyplývá jeho intenzivní využívání různými skupinami obyvatel, jejich potřeby nejsou vždy stejné.

 

Polní okruh 

V navrhovaném pásu remízků mezi obcí a komunikací 101 je i nová polní cesta s alejí v celkové délce 2,3 km. Je vhodná pro pěší, běžce i cyklisty. Na určených místech jsou umístěny lavičky s odpadkovými koši. Cesta navazuje na z jihu na polní cestu mezi Lesem Přátelství, ze severu na lesní cestu v lese u lokality Na Cihelně. 

Koně

Pobyt koní v obci a jejím okolí představuje třecí plochu mezi občany a zdroj špatné nálady. Proto chceme využít okrajů polí tak, aby na nich bylo možné jezdit s koni. Úprava je nenáročná, stačí v pruhu širokém dva metry na okraji pole nezasít. Vytvoření těchto okruhů pro koně musí předcházet dohoda s vlastníky dotčených pozemků. Dohoda jednotlivých jezdeckých klubů na základních pravidlech jízdy ve veřejném prostoru je také velmi důležitá. Dále se pro koně dá využít i lesík při asfaltové cestě u koní.

Břeh Labe

U cyklostezky navrhujeme její rozšíření o pruh pro pěší, cyklisty a jezdce na koních, tak aby ji bylo možné používat i v bruslařské sezóně. Tím se břeh opět otevře pro místní obyvatele.
Zároveň navrhujeme zřízení dvou přívozů, které by zpřístupnily i druhý břeh Labe.  Tyto přívozy by provozovali provozovatelé bister při cyklostezce, tím by zvýšili atraktivitu svých provozů. Jedná se o občerstvení na severním okraji Brandýsa nad Labem a občerstvení v Zárybech. Lidé by pak mohli využívat i méně frekventovanou stranu řeky, koupání v Proboštském rybníku nebo hospodu v Křenku.
Důležitá je i důsledná regulace provozu letních skútrů na řece, které svým provozem ruší život v obci. Regulace je možná a proveditelná, doporučujeme kontaktovat MěÚ v Kostelci.

 

 

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Péčí a propojením o jednotlivé krajinné prvky se zlepší využitelnost blízkého okolí obce. 

V obci se nachází řada cenných přírodních lokalit (rybníky, les, Martinovská skála), část z nich je nyní bohužel ve špatném stavu či špatně přístupná. Navrhujeme jejich revitalizaci a propojení do velkého zeleného okruhu. Ten jednotlivé lokality spojí a poskytne lidem cíle procházek okolo obce. 

Vzhledem ke své poloze a konfiguraci okolní krajiny je obec silně exponovaná větrné erozi a s ním souvisejícím prachu z polí. Navíc se dá kvůli postupující klimatické změně předpokládat více prachu z vyschlých polí. Na polích mezi obcí a hlavní silnicí navrhujeme doplnit již existující zelený pruh, tak aby byla obec z celé své západojižní strany před erozí ochráněna. Tento zelený pruh bude tvořen pásmem křovin a náletové zeleně a polní cestou s alejí. Tak bude sloužit lidem i divoké zvěři. Tento pruh bude fungovat jako protierozní opatření (obrana proti větru) zvyšovat schopnost krajiny zadržovat vodu a také jako úkryt a cesty pro zvířata. Celkově tak dojde k zvýšení biodiverzity v území. 

Opatření

Vlivem klimatické změny jsme v posledních letech svědky po celém světě extrémních meteorologických úkazů, vymírání živočišných druhů a změny krajiny jako takové. V České republice se tato situaci projevuje nejhmatatelněji dlouho trvajícími obdobími sucha, které jsou prokládány periodami extrémně vysokých srážek. Kvůli zásahům do podoby zemědělské krajiny v 20. stoletím, úpravám vodních toků a smrkové monokultuře v lesích je schopnost zadržet vodu na našem území velmi malá.

Aby byla příroda a krajina zdravá a silná, schopná vypořádat se se změnami, které ji čekají, navrhujeme následující opatření. Kromě pozitivního efektu na celkovou ekologii krajiny mají tyto prvky také kladný vliv na vzhled přírody kolem nás.

Sečení luk a trávníků 

Louky a trávníky je možné sekat s ohledem na aktuální podmínky (je nebo není sucho). Je také možné použít tzv. fázovou seč, kdy je travní porost posečen postupně, po částech v různém časovém rozmezí. Fázová seč bude v následujících letech prováděna tak, aby se prostorově neopakovala místa kosená dříve či později.

Pásy travnaté zeleně 

Mezi jednotlivá pole navrhujeme vytvořit travnaté pásy. Velké celky polí se mohou rozdělit na menší. Tyto travnaté pásy pomáhají  zadržovat vodu, jsou domovem hmyzu a drobných hlodavců. Navíc tyto meze zabraňují šíření plevelů, čímž je možné snížit spotřebu pesticidů používaných k jejich hubení.  

Nakládání s dešťovou vodou

Retenční kapacita krajiny i obce je velmi důležitá. Ve obci lze na vybraných parkovacích plochách použít zatravňovací dlažbu sypanou štěrkem, ta má daleko lepší vsakovací vlastnosti než asfalt. Při plánované nové výstavbě RD je vhodné počítat se zelenými průlehy v plochách veřejné zeleně. Ty slouží pro vsakování srážek ze zpevněných ploch a pomáhají udržovat hladinu podzemní vody. 

Odvodňovací trouby drenáží v polích se buď dají odstranit, nebo na určeném místě přerušit. Zde potom mohou vzniknout nové tůně a mokřady, které přispívají k dobrému fungování malého vodního cyklu. Při dalším postupu doporučujeme kontaktovat Jiřího Malíka ze spolku Živá voda. Spolek provedl studii proveditelnosti Zádrže vody v celé ploše povodí Ždoňovsko 2017-2018. Další informace je možné najít v brožuře k projektu. Toto téma je komplexní, je nutná spolupráce s odborníkem na krajinu. 

 

GOOGLE MAPA

Důležitou součástí analytické fáze je mapa, kam jsme si při mapování zakreslovali a poznamenávali své nápady. Vybraná místa jsou řešená dále ve větším detailu a je k nim například připojena skica nebo inspirace.

Mapa se skládá ze čtyř částí: ortofota, katastru, obecních pozemků – modré plochy a návrhů – červené body a linie.

Google mapu zobrazíte proklikem na obrázku

ŘEŠENÁ MÍSTA

NÁVES

Náves u vrb je nejdůležitější veřejný prostor v obci. Následující úpravy směřují k jejímu lepšímu využití a podpoření jejího centrálního charakteru. Pro veřejný prostor je zásadní, aby byl obklopen veřejnými funkcemi.

Doplnění návsi

Navrhujeme využít obecního pozemku za samoobsluhou pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Ta by dotvořila prostorově náves a společně s úpravou vstupu do komunitního centra by zajistila, že náves bude žít.
S tím souvisí i nové využití stávající budovy zbrojnice (knihovna, klubovna pionýra atd.). Místo asfaltu navrhujeme použít například kamennou dlažbu.

Úprava dopravního režimu

V současné době je zelený ostrůvek zvoničky oddělen od okolních zelených ploch a zároveň je na návsi nadbytek zpevněných komunikací. Proto navrhujeme zrušit cestu z návsi směrem k parku a na jejím místě vytvořit zelenou plochu, která spojí prostor kolem zvoničky s vrbami. Ruku v ruce s tím doporučujeme zjednosměrnění návsi, tak aby nedocházelo k nebezpečným situacím v dopravě.

Zeleň

Prostor návsi, dominovaný převážně vrbami, je velmi účinnou obranou proti letnímu přehřívání. Z biologického hlediska stojí za úvahu upravit režim sečení trávníků na extenzivnější a ponechat vždy aspoň 30% jeho rozlohy neposečené.

podoba nové zbrojnice

kombinace mlatu a trávy

kamená dlažba na vozovce

OBECNÍ DŮM

Obecní dům je jednopodlažní stavba, která navazuje na ZŠ i na úřad a je odpovědí na potřeby obce i školy. Nová hmota rozděluje pozemek na dvě části – obecní dvůr se zpevněnou plochou a parkováním a na školní zahradu. Svým jednoduchým tvarem a nízkou výškou podporuje význam historické školy jako dominanty hlavní ulice. Obecní dům má dvě části – školní a společenskou, které jsou spojeny prosklenou chodbou. Návrh počítá s dispoziční úpravou budovy školy v prvním podlaží i úřadu. Vnitřní komunikace jsou ve schématu vyznačeny červeně.

V části školní jsou umístěny dvě učebny, šatna, denní místnost pro učitele a místnost pro poradenství. Většina učeben je umístěna tak, aby měla přímou návaznost na zahradu. Toalety jsou navrženy jako společné se společenskou částí. Dispoziční řešení 1.NP historické školy je upraveno – tak vznikne nová plnohodnotná učebna a také nový kabinet. 2.NP historické školy je ponecháno beze změn. Družina je umístěna ve spolkové části vedle klubovny Pionýra/Soptíků – případě potřeby je tak možné jejich vzájemné spojení složením posuvné stěny. Na školní zahradě jsou umístěny nové skleníky a také venkovní učebna.

Společenská část je propojena s úřadem dřevěnou pergolou a obsahuje sál se zázemím, družinu a klubovnu. Sál slouží jak škole (jako aula), tak obci (zasedání zastupitelstva, svatby atd.)

situace a půdorys 1.NP

nadhledová perspektiva - návaznost na historickou školu a úřad

pohled z hlavní ulice

napojení nového objektu na stávající školu

prosklená chodba

kontakt se zahradou

HLAVNÍ ULICE V ZÁRYBECH

Doporučujeme podél této ulice vysadit novou alej z listnatých stromů. Tato alej bude propojovat upravený prostor u kaple, náves se zastávkami a sokolovnu. Spojí a zdůrazní tyto místa a jasně určí, kde je centrum Záryb. Do výsadby je možné zapojit místní občany – každý by si zasadil svůj strom zakoupený obcí (inspirace např. brandýskou alejí prvňáčků).

Toto schéma představuje hlavní linii, kde by nové stromy měly být vysazeny – jejich finální poloha bude určena tak, aby nedošlo ke stínění obytných místností přilehlých domů. Dále je nutné při umisťování nových stromů počítat s existencí sítí technické infrastruktury. V rámci rekonstrukce chodníku lze požádat rozvodné závody o umístění vedení do země.

nova-hlavni-alej

PŘEDPROSTOR KAPLE SV. ANNY

Navrhujeme zmenšit asfaltovou plochu, kapli dát důstojný mlatový předprostor doplněný o nové stromy a sezení. Za kaplí navrhujeme zřídit menší dětské hřiště – jednu houpačku a prolézačku.  Dále doplnit chodník směrem k centru obce. Na protějším rohu křižovatky doplnit přechod přes hlavní silnici. Ten bude napojen na nový chodník vedoucí podél ulice spojující Záryby s Martinovem.

Nepřehlednou křižovatku doporučujeme upravit tak aby byla zvýšená. Tím bude vjezd do obce dostatečně zvýrazněn, tato úprava donutí rychle jedoucí řidiče zpomalit.

kryt na kontejnery

sezení

mlatový chodník

PROSTOR PŘED ZŠ

Přechod před školou navrhujeme posunout tak, aby přímo navazoval na vstup do ZŠ. Tím se získá prostor pro tři parkovací stání typu K+R
ty slouží pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel rodičů vezoucí nebo vyzvedávající děti ze školy. Komunikace je zúžena.

barevný přechod před vstupem do školy

K+R parkování (ukázán je pouze princip, výsledná podoba se může lišit)

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY PŘED ÚŘADEM

V současnosti je  dopravní situace na křižovatce nepřehledná, v prostoru je zbytečně moc asfaltových ploch. Navrhujeme zrušit průjezd při staré autobusové zastávce a plochu pro zastávky zvýšit oproti okolní komunikaci. Tím zklidnit dopravu v nepřehledném úseku.Na sjednocenou pobytovou plochu navrhujeme kombinaci mlatových zpevněných ploch, trávníku a nové výsadby stromů. Starou čekárnu lze využít po dohodě s majitelkou jako altán.

návaznost mlatového povrchu na stromy

rozcestník

autobusová zastávka

SOKOLOVNA A ÚPRAVA JEJÍHO OKOLÍ  

Na základě statického posouzení bude určen rozsah nutných oprav. V rámci této rekonstrukce navrhujeme otevření severní části objektu do exteriéru. Zde by na sokolovnu navazovala nová terasa. Ta by šla v případě potřeby doplnit o stanovou konstrukci a během bálů a dalších zábav by se zde nacházelo občerstvení a bar. Tím by se zvětšila kapacita sálu.

Parkovací stání budou přesunuta na pozemek východně od objektu nebo podél komunikace. Navrhujeme změnit povrch komunikace kolem sokolovny na kamennou dlažbu, i prostor před vstupem si zaslouží úpravu (jiný typ dlažby).

Na pozemek jižně od sokolovny je možné umístit novou zbrojnici. Je nutný odkup pozemku ze soukromého vlastnictví nebo směna za obecní pozemek.

terasa s pergolou

venkovní galerie

návaznost mlatového povrchu na stromy

OBECNÍ PARK

Park je biologicky i krajinářsky hodnotný, druhovým složením blízký skladbě společenstev tvrdého luhu. Doporučujeme doplnit keřové patro o vhodné druhy (například brslen evropský, bez černý, hloh, svída krvavá, na světlinkách i dřín obecný); zásadní je také úprava režimu sečení podobně jako u zárybského rybníku. Umístění mobiliáře nebo dosadba stromů (dubů letních například) při severním okraji parku je možná, ale nikoliv nutná. Dlouhodobě je vhodné odumřelé stromy ponechávat jako doupná torza a popadané větší kusy větví nebo kmenů nechat přirozeně zetlít, bude-li to možné.

Na místě bývalé kašny v zahradě Váši Příhody navrhujeme buď odhalit historické základy kašny a nebo obnovit vodní prvek. Tuto kašnu doplňujeme sezením a hudbomatem Váši Příhody –  z toho by se po zmáčknutí knoflíku linula jeho hudba.
Vznikne tím příjemné stinné místo odpočinku, kde bude zároveň připomenuta historie Záryb.

mlatová plocha se sezením

hudbomat

kašna Váši Příhody

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY PŘED MŠ

V rámci zvýšení bezpečnosti žáků MŠ navrhujeme zvýšit plochu křižovatky nad úroveň okolní komunikace, případně jiné další adekvátní opatření.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Mezi areál hřiště a remízek navrhujeme umístit novou hasičskou zbrojnici s dostatečně velkým prostorem pro hasičský sport. Ke zbrojnici bude přiléhat areál DPS. V areálu DPS bude umístěna i ordinace praktického lékaře.

Podél fotbalového hřiště a DPS bude zachováno propojení cesty u jezdeckých ohrad a hlavní silnicí.

ÚPRAVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ  A PARKOVIŠTĚ

Navrhujeme odstranit nevhodné jehličnany, místo nich vysadit listnaté stromy. Ty v letních měsících poskytnou stín návštěvníkům hřiště a celkově zlepší mikroklima v lokalitě.

Navrhujeme upravit zpevněnou plochu parkoviště – vodorovným dopravním značením jasně vymezit místa ke stání a pro autobusy. Parkoviště je doplněno stromy.

BŘEH LABE U BISTRA ZÁRYBY

Navrhujeme vytvoření pískové pláže a betonových schodů do vody. Část cyklostezky před bistrem by měla nový výrazný povrch, ten by upozorňoval cyklisty a bruslaře na zvýšený pohyb chodců v oblasti.

Provozovatel občerstvení by mohl provozovat jednoduchý přívoz na druhý břeh. Pro výletníky by se tím by se zatraktivnilo jeho občerstvení. Lidé by se mohli dostat rychleji pěšky/na kole do Křenku, nebo po druhém břehu do Martinova podél řeky.

Doporučujeme zauvažovat o revitalizaci strouhy, která se zde vlévá do Labe a o výsadbě několika dalších stromů (dubů letních).

pláž u řeky

molo nad řekou

zvýraznění části cykostezky

ÚPRAVA ULICE ZÁRYBY – MARTINOV 

V současnosti je silnice až příliš široká, proto navrhujeme zúžení průjezdního profilu ulice a výsadbu nového stromořadí.
Stromy podél komunikace opticky zužují šířku komunikace a řidiči tak jedou pomaleji. V letních měsících pak poskytují chodcům na chodníku potřebný stín. Dále doporučujeme doplnění chodníků a vytvoření přechodu (nebo místa pro přecházení) mezi nimi.

KŘIŽOVATKA U HŘIŠTĚ

Aby byl zajištěno bezpečnost chodců, navrhujeme do křižovatky umístit přechod na zvýšeném prahu.

CENTRUM MARTINOVA

Navrhujeme upravit prostor před zvonicí a zastávkou BUS tak, aby odpovídal povaze místa – tj. centru Martinova.  Povrch vozovky doporučujeme buď předláždit na kamennou kostku nebo ho zvýšit nad okolní úroveň.  Ke  zvonici přidat sezení a místo asfaltu zde použít jako materiál kamennou kostku. Dále doporučujeme upravit stání pro kontejnery vytvořením dřevěného krytu. Materiálově propojit centrum s martinovským rybníkem

kryt na kontejnery

kamená dlažba na vozovce

lavička

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ

V remízu může být umístěno nové hřiště. To bude představovat alternativu k navrhovanému dětskému hřišti u martinovského rybníka – budou zde jiné herní prvky (např. pro starší děti a pro dospělé).

venkovní parkour

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU

Navrhujeme doplnit chodník v místě vzniklém zúžením vozovky a osazením dopravní značky „Zúžená vozovka (z obou stran)“.  Nový chodník by navázal na stávající trasu chodníku při severním okraji silnice.

MARTINOVSKÝ RYBNÍK 

Potenciál martinovského rybníka není v současnosti zcela využit. Dnes se jedná o obtížně přístupné území, trpící značnou mírou suburbizace, zanikání pěších průchodů a  také předrevolučním napřímením strouhy, která je dnes biologicky téměř mrtvá.

Vhodná úprava území by měla být součástí rozsáhlejší koncepce revitalizace vodních toků a mokřadů na celém katastru: jejím hlavním cílem by měla být „ renaturace“ vodních toků a odstranění jejich regulace, popřípadě zahloubení. Zásadní je také udržení zelených průchodů, aby nedocházelo k dalšímu zneprostupňování okrajů obce.

Navrhujeme nové mlatové pěšiny, úpravu části břehů, nové dřevěné molo v rákosí a menší dětské hřiště. V souladu s myšlenkou více center navrhujeme do upraveného lesa vedle rybníku pumptrackovou dráhu pro cyklisty a venkovní tělocvičnu pro teenagery a dospělé. Na stezku podél vyčištěného potoka navazuje cesta vedoucí od asfaltové cesty k řece.

Potenciál martinovského rybníka není v současnosti zcela využit. Dnes se jedná o obtížně přístupné území, trpící značnou mírou suburbizace, zanikání pěších průchodů a  také předrevolučním napřímením strouhy, která je dnes biologicky téměř mrtvá.

workout

pumptrack

přístup k vodě

DOPLNĚNÍ CHODNÍKU A ÚPRAVA POMNÍKU PADLÝM

Navrhujeme doplnění chodníku, ten bude navazovat na chodník končící před domem čp. 223. V prostoru u památníku padlým přechází chodník na zpevněnou mlatovou cestu. Ta poté navazuje na pěší cestu vedoucí k řece. Podél té je vysázeno nové stromořadí.

LOM MARTINOVSKÁ SKÁLA

Území s vysokou geomorfologickou a biologickou hodnotou, dnes také VKP (významný krajinný prvek). Kombinace zarostlého lomu s částečně obnaženými lomovými stěnami, hřbítku s degradovanými kyselými teplomilnými trávníky a navazujícího torza třešňovky, částečně nevhodně osázené jehličnany.

Území vyžaduje – pro udržení vysoké biologické hodnoty – obnovení alespoň nějakého typu hospodaření – pastvy, seče…současná míra sešlapu je nedostačující a územím se šíří expanzivní třtina křovištní. Zintenzivnění pohybu lidí na hřbítku nad lomem je žádoucí, obnovení třešňovky a citlivé umístění mobiliáře (laviček) je vhodné. Území však není dobré exponovat opačnému extrému, tj. přílišné návštěvnosti.

Do lomu navrhujeme pouze drobné zásahy: lavička nahoře při pěšině a dole při jezírku. U vstupu do lomu doporučujeme umístit novou informační tabuli.

sezení nad lomem

ÚPRAVA BŘEHU LABE U MARTINOVSKÉ SKÁLY

V příkrém svahu nad cyklostezkou doporučujeme vytvořit nové terénní schody a také novou rampu, která zpřístupní cyklostezku i pro lidi s kočárky. Nové schody nezasahují do plochy pro sáňkování.  Při okraji pole navrhujeme vysadit stromořadí, to by v létě stínilo chodce na nové pěší stezce. Ta by sloužila místním jako alternativa k přeplněné cyklostezce.

Na břehu Labe navrhujeme osadit nové betonové stupně jako sezení u vody.

schody a skluzavka

schody k vodě

krajina jako obraz

NOVÝ PŘÍVOZ U BRANDÝSA

Provozovatel občerstvení by mohl provozovat jednoduchý přívoz na druhý břeh. Pro výletníky by se tím by se zatraktivnilo jeho občersvení.

Lidé by se mohli dostat rychleji pěšky/na kole k Proboštskému rybníku, nebo po druhém břehu do Záryb podél řeky.

ZELENÝ OKRUH

Navrhujeme vytvoření nového zeleného okruhu kolem obce, ten bude poskytovat prostor pro pohyb jak lidem, tak zvířatům.

Okruh má délku sedm kilometrů , představuje příjemnou dvouhodinovou procházku. Je koncipován tak, aby mohl být pro pěší, kočárky, kola i koně. V „polní“ části má šířku jedenáct až třináct metrů a skládá se ze dvou částí – část pro lidi s polní cestou lemovanou alejí listnatých stromů a části pro zvěř. Část pro zvěř představují křoviny a nálety, doporučujeme využití principu řízené sukcese. Na určených místech polní cesty jsou umístěny lavičky s odpadkovými koši. V částech podél řeky je nutné použít takový zpevněný povrch, který nebude poškozen případnou povodní (např. válcovaný asfaltový recyklát)

Oranžové okruhy 1 a 3 jsou pouze pro koně. Bude to dvoumetrový pruh, kam by zemědělci nezaseli, koně by potom cestu sami udusali. Toto samozřejmě musí probíhat v koordinaci a po domluvě s vlastníky dotčených pozemků a zemědělců. Oranžový okruh 2 by byl v lesíku při hřišti – tam by se vytvořily trvalé stezky sypané dřevěnou štěpkou.

 

řez navrhovaným zeleným okruhem

lavičky

piknikový stůl

jednoduchá cedule například u martinovské skály

PRODLOUŽENÍ REMÍZKŮ

V částech zeleného okruhu může vést naučná stezka, která jednoduchou a přitom zajímavou formou ukáže život v krajině.

 

naučná stezka - lupa

naučná stezka - listy

venkovní zvonkohra

LES PŘÁTELSTVÍ

 

 

PARALELNÍ CESTA U LABE I

 

 

CESTA K MARTINOVSKÉMU RYBNÍKU

 

 

PARALELNÍ CESTA U LABE II

 

 

PARALELNÍ CESTA U LABE III

 

 

OBECNÍ SAD A PŘEVOZNICKÝ DOMEK

 

Dnes prostranství se zbytky sadu, trávníčky v okolí břehu i brownfieldem mezi Labem a vsí. Doporučujeme obnovu řídkého,extenzivního ovocného sadu – zeleného a stinného předpolí jinak tvrdě vedené, betonové cyklostezky. Navrhujeme obnovení sadu s novým sezením a jednoduchou informační cedulí o Vášovi Příhodovi. Sad bude obecní, každý strom může zasadit jedna rodina. Z plodů stromů (třešní) potom může být společně vyráběna marmeláda a pálenka. Toto marmeládování nebo „Příhodovice“ by se přidala k probíhající Hubičkové jako další společensko kulinární akce. K převoznickému domku je doplněna lavička, díky přesahu střechy se zde bude moct sedět i v dešti.

 

NOVÉ STROMOŘADÍ

Stromořadí blokuje hluk a prach z pískovny nalézající se na zárybském katastru.

 

SPOJENÍ LESA A ŘEKY

ZÁRYBSKÝ LES

V lese je třeba obnovit výsadbu stromů, tak aby nedošlo k jeho uschnutí. Nové stromy by měly být listnaté a druhově respektovat lokální podmínky (použití původních druhů). Dosazování stromů lze pojmout jako společenskou akci „Den pro zárybský les“ – sázení stromů formou brigády.

Dále navrhujeme upravit vymezenou část lesa na „zárybskou Saharu“ v dnešní borové kultuře. Lze využít toho, že více jak polovina borovic v suchých létech odumřela a odumřelé stromy vytěžit, lesní porost znovu neobnovovat. Vznikne prostupný, savanovitý porost s „očky“ otevřených písčin (sešlap, nebo iniciální stržení půdního pokryvu lze jen doporučit).

lesní cesta

písčina

SKICOVANÁ VIZE ROZVOJE ZÁRYBY

50°13′14″ S. Š., 14°37′33″ V. D.

On-line verze:

https://zaryby.cityupgrade.cz

City Upgrade